דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הודעה על הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

הודעה על הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

בהתאם להסדר פשרה בת.צ. 36858-10-14 (מחוזי מרכז) ובכפוף לתנאיו, תינתן הטבה לעמיתי קרנות הפנסיה "מנורה מבטחים פנסיה" או "מנורה מבטחים משלימה" ("הקרנות"), שמתקיימים לגביהם תנאים מסוימים.

ככל שמתקיימים לגביך כל התנאים לקבלת הטבה כאמור באחת או יותר מן האפשרויות המפורטות להלן (א' - ג'), תוכל/י לפנות לחברה עד ליום 13.06.2018, באמצעות הקישור המצורף כאן למטה או באמצעות הקישור באתר האינטרנט של החברה תחת הכותרת "הסכם פשרה בתביעה ייצוגית בעניין דמי ניהול בת"צ 36858-10-14" לשם פנייה לקבלת הטבה, שתיבדק על-ידי החברה, בהתאם לתנאי הסדר הפשרה.


אפשרות א'

1. היית עמית/ה של הקרנות בשנים 2012-2010 (כולן או חלקן).

2. קיבלת הנחה בדמי ניהול כתוצאה מהסכם אישי, הכולל התחייבות למתן הנחה בדמי ניהול, המסווג ברישומי החברה המנהלת של הקרנות כ"הטבה אישית". 

3. בוצעה העלאה בפועל של דמי ניהול בחשבונך, במועד שחל לאחר יום 1.1.2010 ולפני יום 1.1.2013.

אפשרות ב'

1. היית עמית/ה של הקרנות בשנים 2012-2008 (כולן או חלקן). קיבלת הנחה בדמי ניהול כתוצאה מהסכם עם המעסיק ו/או ארגון עובדים מייצג, הכולל התחייבות למתן הנחה בדמי ניהול. 

2. בוצעה העלאה בפועל של דמי ניהול בחשבונך, במועד שחל לאחר יום 1.1.2008 ולפני יום 1.1.2013, כתוצאה מהפסקת הפקדות שוטפות. 

3. לאחר ההעלאה בפועל של דמי הניהול, לא בוצעו בחשבונך בקרן הפנסיה הפקדות שוטפות, לתקופה של שלושה חודשים לפחות.

אפשרות ג'

מתקיימים לגביך כל התנאים המפורטים באפשרות ב' לעיל; ובנוסף - בתוך פרק זמן שלא יאוחר מ-12 חודשים ממועד ההעלאה בפועל של דמי הניהול כאמור באפשרות ב' לעיל, חודשו ההפקדות השוטפות בחשבונך בקרן הפנסיה, ולא קיבלת הנחה בדמי ניהול.

בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור בהסדר הפשרה, יגבר האמור בהסדר הפשרה.

לפנייה לקבלת הטבה, לחץ על האייקון שלהלן

לרישום טלפוני לצורך בדיקת זכאות אנא התקשר לטלפון מספר 073-2380863.