דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מסלולי השקעה

כחלק מבניית מוצר פנסיה גמיש וייחודי השיקה מנורה מבטחים פנסיה וגמל מסלולי השקעה חדשים המאפשרים לכל עמית בקרן הפנסיה, לקבוע בכל עת, את מסלול ההשקעה הרצוי לו. מסלולי השקעה הללו מופעלים מחודש ינואר 2008 וזוכים להיענות רבה בקרב לקוחותינו.


בתקופה סוערת זו, בא לידי ביטוי נחיצותם של מסלולי השקעה מגוונים - סולידיים, כלליים ונועזים, על מנת לאפשר לעמית לבחור לעצמו את המסלול המתאים לו. מתן מענה שוטף ומיידי בבחירת מסלול השקעות מתאים, נוטעת תחושת ביטחון במוצר ומאפשרת המשך חיסכון על פי העדפותיו של כל עמית בקרן.

תיאור מסלולי ההשקעה של מנורה מבטחים פנסיה וגמל:

מסלולי השקעה בקרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר, מבטחים החדשה)

כללי - לתשואות והרכב הנכסים במסלול (כניסה) 

תיק כללי, שמרביתו מושקע באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות ובחלקו במניות. כמו כן התיק כולל השקעות הן בארץ והן בחו"ל. 30% מתוך התיק הכללי מושקע באגרות חוב מיועדות המונפקות ע"י מדינת ישראל, צמודות למדד ונושאות ריבית אפקטיבית של 4.86%. מדיניות ההשקעות הינה שמרנית, מתקיים פיזור רחב בין הנכסים השונים וניתן דגש מיוחד לניהול הסיכון בקרן. המסלול סגור למצטרפים חדשים.
קוד אוצר: 512245812-00000000000168-2009-000.

הלכה - לתשואות והרכב הנכסים במסלול (כניסה)

תיק כללי בעל מדיניות סולידית. מלבד התיק הכללי המושקע באגרות חוב מיועדות המונפקות ע"י מדינת ישראל, צמודות למדד ונושאות ריבית אפקטיבית של 4.86%. ינוהל התיק בהתאם להחלטות הנהלת החברה ובכפוף לכללי הסדר התחיקיתי ובהתאם לכללי ההלכה היהודית. המסלול כללי ג' קיבל כשרות מבד"ץ העדה החרדית ומתאים למבוטחים שרוצים לשלב חיסכון בקרן פנסיה עם כללי ההלכה היהודית, והשאת תשואה במסלול תהייה מוגבלת בכך. לצפייה במסלול הכשר.
קוד אוצר: 512245812-00000000000168-2182-000.

מניות - לתשואות והרכב הנכסים במסלול (כניסה) 

הקרן משקיעה בין 60% ל-70% מנכסיה במניות סחירות בארץ ובעולם. 30% מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב מיועדות. מתאים במיוחד לאנשים צעירים שלפניהם שנות חיסכון רבות, ומעריכים כי מתקיימת היום נקודת כניסה מעניינת לתחום המניות לאור הירידות החדות שהיו בשנת 2008; זאת תחת ההנחה שלאורך זמן, השקעה במניות מניבה תשואות גבוהות למשקיעים בעלי אופק תכנון רחוק.

קוד אוצר: 512245812-00000000000168-2063-000

אג"ח - לתשואות והרכב הנכסים במסלול (כניסה)

למסלול בקרן פרופיל השקעה סולידי, כאשר 30% מנכסיה מושקעים באגרות חוב המונפקות ע"י מדינת ישראל, צמודות למדד ונושאות תשואה של 4.86%. יתרת הנכסים מושקעת באגרות חוב סחירות בארץ ובעולם. הקופה לא משקיעה במניות. המסלול מתאים במיוחד לשני סוגי אוכלוסיות:

  • עמיתים המתקרבים לגיל פנסיה וחוששים מאובדן ערך של חסכונותיהם לקראת גיל הפרישה, ולכן מעוניינים במינימום סיכון (העדר מניות ומכשירים מורכבים), כי אופק התכנון שלהם קצר.

  • "שונאי סיכון", לא בהכרח מבוגרים, שלא מדברים במונחי תשואה, אלא במונחי ביטחון.

קוד אוצר: 512245812-00000000000168-2064-000מסלולי יעד לפרישה - לתשואות והרכב הנכסים במסלול (כניסה)

תשעה מסלולי השקעה אשר הנכסים המנוהלים בהם יושקעו בהתבסס על ההנחה כי הם מיועדים להמרה לפנסיה לפי הוראות פרק ז' לתקנון, במהלך השנה הנקובה בשם המסלול (יעד לפרישה 2025 עד יעד לפרישה 2065). המסלולים ינוהלו בצורה כזו, כך שככל וזמן הפרישה יתקרב תקטן רמת התנודתיות במסלול ויפחת אחוז ההשקעה במניות.

לתשובות לשאלות נפוצות על מסלולי יעד לפרישה - לחץ כאן.

למידע נוסף על מסלולי יעד לפרישה - לחץ כאן

קוד אוצר: 512245812-00000000000168-0000-000מסלולי השקעה עבור מקבלי קצבה

כספי הקרן בגין מקבלי הקצבה יושקעו באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים להלן, וינוהלו בהתאם למדיניות החברה המנהלת אשר תיקבע בכפוף להוראות הממונה ביחס לאותו מסלול:


זכאים קיימים לקצבה (לכניסה) (מי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני יום 1 בינואר 2004 וכל עוד הוא מקבל קצבה כאמור) - נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויותיה לזכאים קיימים לקצבה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות, למעט 70% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. המסלול סגור למצטרפים חדשים.
קוד אוצר: 512245812-00000000000168-8561-000


מקבלי קצבה קיימים (לכניסה) (מי שהחל לקבל קצבת נכות או שאירים בגין אירוע מזכה שארע לפני יד' בטבת תשע"ח (1 בינואר 2018), או שהחל לקבל קצבת זקנה בעד התקופה המתחילה בחודש דצמבר 2017 או לפני כן, או שאיר של אחד מהם, ובלבד שמקבל הקצבה כאמור אינו זכאי קיים לקצבה, וכל עוד הוא זכאי לאותה קצבה) - נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויותיה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות, למעט 60% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. המסלול סגור למצטרפים חדשים.  

קוד אוצר: 512245812-00000000000168-2212-000


מקבלי קצבה חדשים (לכניסה) (מקבלי קצבה שאינם מקבלי קצבה קיימים או זכאים קיימים לקצבה) - נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויותיה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות, למעט 60% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

קוד אוצר: 512245812-00000000000168-12155-000

מסלול חו"ל (כניסה) 

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו בחו"ל (במישרין או בעקיפין) לא יעלה על 25%.
קוד אוצר: 512245812-00000000000168-13349-000

מסלול מדדי מניות חו"ל - פאסיבי (כניסה) 

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות חו"ל.
קוד אוצר: 512245812-00000000000168-13350-000


מסלולי השקעה בקרן הפנסיה מנורה מבטחים משלימה (לשעבר מבטחים החדשה פלוס):

מסלולי יעד לפרישה (לכניסה) 

תשעה מסלולי השקעה אשר הנכסים המנוהלים בהם יושקעו בהתבסס על ההנחה כי הם מיועדים להמרה לפנסיה לפי הוראות פרק ז' לתקנון, במהלך השנה הנקובה בשם המסלול (יעד לפרישה 2025 עד יעד לפרישה 2065). המסלולים ינוהלו בצורה כזו, כך שככל וזמן הפרישה יתקרב תקטן רמת התנודתיות במסלול ויפחת אחוז ההשקעה במניות.

לתשובות לשאלות נפוצות על מסלולי יעד לפרישה - לחץ כאן.

למידע נוסף על מסלולי יעד לפרישה - לחץ כאן.

קוד אוצר: 512245812-00000000000665-0000-000

מסלולי השקעה עבור מקבלי קצבה

מקבלי קצבה קיימים (לכניסה) (מי שהחל לקבל קצבת נכות או שאירים בגין אירוע מזכה שארע לפני יד' בטבת תשע"ח (1 בינואר 2018), או שהחל לקבל קצבת זקנה בעד התקופה המתחילה בחודש דצמבר 2017 או לפני כן, או שאיר של אחד מהם) - נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויותיה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

קוד אוצר: 512245812-00000000000665-2213-000


מקבלי קצבה חדשים (לכניסה) (מקבלי קצבה שאינם מקבלי קצבה קיימים) - נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויותיה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

קוד אוצר: 512245812-00000000000665-12154-000

מסלול חו"ל (לכניסה) 

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו בחו"ל (במישרין או בעקיפין) לא יעלה על 25%.

קוד אוצר: 512245812-00000000000665-13351-000

מסלול מדדי מניות חו"ל - פאסיבי (לכניסה) 

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות חו"ל.

קוד אוצר: 512245812-00000000000665-13352-000


מעבר בין מסלולי השקעה - למידע נוסף לחצ/י כאן.


מנורה מבטחים מזמינה אותך להצטרף למאות אלפי המבוטחים שנהנים מראש שקט בקרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה לקבלת הצעה פנה אלינו במייל, בטלפון 2000* או פנה לסוכן הביטוח שלך במנורה מבטחים.

בחזרה לעמוד תוכניות פנסיה