דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

נוסחת השילוב החדשה

נוסחת השילוב החדשה

יתרת ההון הפטורה ממס = A בניכוי B כאשר :
A - 49% × ** 8,380 ₪ × *** 180 = 739,116
B – המענקים הפטורים ממס בגין עד 32 שנים שקדמו לגיל הפרישה (כשהם צמודים למדד אם נתקבלו בעבר) × המקדם – 1.35.
התוצאה היא יתרת ההון הפטורה ממס להיוון, או מחולק ב- 180 והתוצאה היא הפטור ממס על הקיצבה.

הבהרות :

43.5% ------ ה- % בשנים 2012 – 2015
49% ------- ה - % בשנים 2016 – 2019
52% ------- ה - % בשנים 2020 – 2024
67% ------- ה - % החל משנת 2025
** 8,380 – תקרת הקיצבה המזכה מעודכנת בינואר כל שנה.
*** 180 – המקדם לתרגום היחס בין קיצבה לסכום חד פעמי
**** המקדם (קבוע) 35% × 8,380 × 180 =1.35
12,230 × 32

ומכאן למספר דוגמאות:

גבר הגיע לגיל 67 ופרש מעבודתו, לאחר 40 שנות עבודה. (לא משך פיצויים ב - 32 שנים אחרונות). צבר קיצבה חודשית בגובה 11,000 ש"ח. מקבל פיצויים מקופ"ג / מעסיק 240,000 ₪.
מושך את הפיצויים בפטור ממס.

להלן התחשיב עפ"י נוסחת השילוב החדשה:
A = 49% × 8,380 × 180 = 739,116
בניכויB = * 192,000 ×1.35 = 259,200
יתרת ההון הפטורה למס 479,916

*192,000 = 240,000 × 40 /32 (נלקחו בחשבון פיצויים עבור תקופה של 32 שנה בלבד).
הפטור ממס לקיצבה מזכה 180/ 470,916 = 2,666 ₪ ולכן 240,000 ₪ פיצויים פטורים. נותר סכום של 479,916 – לניצול פטור ממס על היוון, או לחילופין פטור ממס על הקיצבה 2,666 ₪.

חישוב המס שיעשה
הקיצבה – 11,000 ₪
פטור על הקיצבה – 2,666 ₪
קיצבה חייבת במס 8,334 ₪
המס שייגבה 5,220× 10% = 522 ₪
3,314 × 14% = 436₪
958 ₪
נקודות זיכוי 2.25 × 218 =486 ₪ -
סה"כ מס 472 ₪.
חלק הקיצבה נטו = 10,528 ₪.

דוגמא נוספת:

גבר הגיע לגיל פרישה, 20 שנה לפני גיל פרישה משך כספי פיצויים פטורים ממס עבור 10 שנות עבודה 65,000 ₪. בגיל פרישה מושך עוד 200,000 ₪ פיצויים פטורים + מקבל קיצבה 10,000 ₪.

חישוב המס:
פיצויים 200,000 ₪ בגין 20 שנות עבודה פטורים ממס.

עפ"י נוסחת השילוב:
פיצויי פיטורין שנתקבלו לפני 20 שנה עבור 10 שנות עבודה: ימודדו לינואר שנת הפרישה ויצטרפו לפיצויים המשולמים בגיל פרישה בפטור ממס.
סה"כ פיצויים שנמשכים בפטור 30 שנה (ולכן כולם נספרים).
אם עליית המדד הייתה לדוגמא 60% אזי, 65,000 ₪ פיצויים שנמשכו בפטור לפני 20 שנה יכללו בנוסחת השילוב לפי שווי 104,000 ₪ (65,000 × 1.6), בנוסף ל – 200,000 ₪ שהתקבלו בפרישה.

ומכאן לחישוב המס:
נחשב את יתרת ההון הפטורה ממס:
A – 49% × 8,380 × 180 = 739,116 ₪
B - 304,000 × 1.35 = 410,400 ₪
328,716 ₪
או פטור על הקיצבה 180/ 328,716 = 1,826 ₪

ולהלן חישוב המס.
200,000 ₪ פיצויים פטורים ממס
הקיצבה 10,000 ₪
פטור 1,826 ₪.
קיצבה חייבת 8,174 ₪.

חישוב המס
5,220 ₪ × 10% = 522 ₪
2,954 ₪ × 14% = 414 ₪
936 ₪
נקודות זיכוי 486 ₪
450 ₪.
ולכן קיצבה לאחר מס (450 – 10,000) = 9,550 ₪.