דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

בהתאם להוראות חוק חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014 (להלן: "החוק") רשאים בני זוג שנפרדו לבצע חלוקה של צבירת בן/בת הזוג בקרן הפנסיה ו/או קופת הגמל לחסכון (שנקראה בעבר קופ"ג לתגמולים ואישית לפיצוים) בלבד ולהעביר חלק מהיתרה הצבורה לבן הזוג לשעבר.

שימו לב: אפשרות החלוקה בהתאם לחוק אינה רלבנטית לכספים במוצרים הבאים: קרן השתלמות, קופת גמל למטרה אחרת (מבטחים קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה) – חלוקה של כספים במוצר שכזה יכולה להתבצע אך ורק על דרך של ביצוע משיכה מהמוצר כאשר התשלום יבוצע לחשבון הבנק של בן הזוג לשעבר.

חלוקת חסכון פנסיוני בין חוסך לבין בן זוגו לשעבר הוסדרה בחוק, ולא ניתן לבצע חלוקה כאמור, אלא בהתאם לחוק.

לשם ביצוע חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, יש להעביר לחברה את המסמכים הבאים:

1. פסיקתא מקורית או עם חותמת "נאמן למקור" אשר ניתנה ע"י הערכאה המשפטית הרלוונטית (ביהמ"ש לענייני משפחה או בי"ד דתי מוסמך). על הפסיקתא לכלול את כל הפרטים הבאים:

  • פרטי הצדדים ומספרי תעודות הזהות.
  • מועד תחילת השיתוף.
  • מועד הפירוק.
  • שיעור החלוקה.


2. צילום ת.ז זהות של בן הזוג לשעבר אליו יועברו הכספים.

3. טופס בקשה לרישום פסק דין לחלקות חסכון פנסיוני - לחץ כאן

4. לעניין רכיב פיצויים ביחס למעסיקים שהעמית סיים לעבוד אצלם זה מכבר (להלן: "מעסיקי עבר") - יש להמציא אישור מהמעסיק על סיום העסקה. במידה ואין באפשרות העמית להמציא אישור זה, ניתן להמציא דו"ח תקופות העסקה מהמוסד לביטוח לאומי. ככל שטרם עברו 4 חודשים מסיום יחסי עובד- מעביד, יש להמציא אישור מהמעסיק על זכאות העמית לכספי פיצויי הפיטורין.

5. בנוסף, על בן הזוג לשעבר להודיע לחברה על בחירתו בנוגע לכספי רכיב הפיצויים וזאת באמצעות טופס בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום רכיב הפיצויים. ככל שלא יומצאו טופס זה ו/או המסמכים הנדרשים לפיו, לא תתבצע החלוקה של כספי הפיצויים ביחס למעסיקי העבר!


שימו לב:

בהתאם לסעיף 6(ה) להוראות החוק, לא ניתן לבצע חלוקה של כספי פיצויים בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. טרם הסתיימו יחסי עובד ומעביד בין העמית למעסיקו.
2. החברה טרם קיבלה אסמכתה על סיום העסקה של עמית אצל מעסיקו.
בכל אחד ממקרים אלו, תירשם הערה בחשבון העמית והחלוקה תבוצע בפועל רק לאחר שיבשילו התנאים האמורים לביצוע פדיון.

6. אישור רשות המסים לעניין פטור מניכוי מס במקור בגין החלוקה של כספי רכיב התגמולים ו/או העברת כספי רכיב הפיצויים לרכיב התגמולים, ככל שנבחרה אפשרות זו.

שימו לב: בהתאם להוראות הדין, בגין חלוקת חסכון פנסיוני יש לנכות מס בשיעור מוחלט של 20%, בגין חלק הנכסים העולה על מכפלת תקרת הקצבה המזכה במכפיל ההמרה להון (דהיינו, מעל ל-1.5 מיליון ש"ח). המס שינוכה יושת על שני בני הזוג באופן שווה. במידה ובן הזוג, לזכותו מבוצעת החלוקה, מבקש לקבל במסגרת החלוקה את כספי רכיב הפיצויים ישירות לחשבון הבנק, שיעור המס שינוכה יהיה בהתאם לטופס 161 מהמעסיק הרלוונטי או אישור פקיד השומה לעניין זה.

* לצורך פניה לפקיד שומה, יצורף למכתב אישור על רישום הערה בדבר חלוקת חסכון פנסיוני, ככל שתירשם, דו"ח יתרות ביחס לחסכון הפנסיוני של העמית המתנהל בחברה נכון למועד הפירוד.

את טפסי ומסמכי הבקשה ניתן להמציא לחברה באמצעות מערכת connect. כמו כן, ניתן להעבירם לחברה באמצעות משלוח בדואר רשום למען החברה - ת.ד 3507, רמת גן 5213603 או לתיבת דוא"ל ייעודית שכתובתה haluka@newmivt.co.il


שים לב - בהתאם להוראות הדין, בקשות לביצוע חלוקת חסכון פנסיוני שיתקבלו באמצעות הפקס לא יטופלו!

מועדי טיפול בבקשה לחלוקת חסכון פנסיוני:

רישום בקשה לחלוקת חסכון פנסיוני:

  • טווח זמנים לטיפול - עד 20 ימים מיום קבלת מסמכי בקשה מלאים ותקינים (למעט אישור פקיד שומה). 
  • הערה - מכתב אישור על רישום הערה בדבר חלוקת חסכון פנסיוני או מכתב על דחיית הבקשה יישלחו לאחר רישום הבקשה או דחייתה. 


ביצוע החלוקה והעברת הזכויות לבן/בת הזוג לשעבר

  • טווח זמנים לטיפול - עד 45 ימים מיום משלוח מכתב אישור רישום ההערה בדבר חלוקת חסכון פנסיוני. 
  • הערה - בסיום החלוקה יישלח לצדדים מכתב מעדכן.

    לתשומת לבך - יש להעביר לחברה את אישור פקיד השומה בתוך התקופה הנקובה לביצוע החלוקה והעברה הזכויות לבן הזוג. בהיעדר המצאת אישור פקיד השומה, יהא על החברה לבצע את החלוקה בניכוי מס מרבי כדין.