דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מידע בדבר מסגרת כללית של היערכות החברה לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים

בהתבסס על נהלי החברה לעניין אשראי ולעניין טיפול בחובות בעייתיים אשר אושרו בדירקטוריון ובוועדת ההשקעות, לפי העניין, החברה הסמיכה צוות מקצועי לאיתור ולטיפול בחובות בעייתיים אשר נמצאים בתיק ההשקעות של מבוטחי החברה (להלן: מרכז חובות בעייתיים), כשישנה הפרדה בין מרכז חובות בעייתיים סחיר (האחראי על אג"ח קונצרני סחיר וחובות ברצף המוסדי) לבין מרכז חובות בעייתיים לא סחיר (האחראי על אשראי קונצרני לא סחיר).

מרכז החובות הבעייתיים פועל גם בהקשר של גופים מוסדיים נוספים מקבוצת מנורה מבטחים. בהתאם להנחיות דירקטוריון החברה, ובהתאם לנוהל שקבעה ועדת השקעות מרכז חובות בעייתיים פועל לאיתור חובות, אשר עקב המשבר הפיננסי העולמי והמקומי, מתעודד הצורך להדק את המעקב אחריהם, כדי לוודא כי כל לווה יעמוד בהתחייבויותיו, ולמצער, בכדי למזער את פוטנציאל חדלות הפירעון של אותם לווים בטרם פירעון ההלוואה ואת היקף הפגיעה הפוטנציאלית בהחזר החוב במקרה של קשיים אליהם נקלע הלווה, והכל במטרה למזער פגיעה פוטנציאלית במבוטחים, ככל שניתן.

ועדת ההשקעות קבעה נוהל עבודה המסדיר את אופן פעולתו של מרכז חובות בעייתיים לאיתור ולטיפול בחובות הבעייתיים כאמור. במסגרת נוהל זה, נקבע כי מרכז חובות בעייתיים יעקוב אחר מצבת החובות והלווים של החברה ויבחן את יכולותיהם לעמוד בהתחייבויותיהם. לשם קיום מעקב יעיל, יקבל מרכז חובות בעייתיים מידע רלוונטי לגבי החוב והחייב נשוא הבחינה, כולל פרטי החוב, הבטוחות שניתנו להבטחתו, נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של הלווה וכדומה.

בהינתן סדרה של אירועים או הודעות המעלים חשש כי חוב או לווה פלוני לא יעמוד בתשלום ריבית ו/או קרן במועד, על מרכז חובות בעייתיים לסווג את החוב בהתאם לסיכון המוערך לאחת מארבע קטגוריות קבועות מראש, ולהפעיל מעקב לגבי החוב או הלווה בהתאם למידת הסיכון שמרכז החובות הבעייתיים הגדיר לעניין החוב הבעייתי.

בין האירועים אשר ינחו את מרכז חובות בעייתיים לסווג חוב כחוב הדורש מעקב והשגחה מיוחדת ניתן להצביע על הורדות דירוג משמעותיות של חברות הדירוג (מעלות ומדרוג), תמחור שוק קיצוני של אג"ח, אי עמידה בהתחייבויות הלווה, הערת עסק חי בדו"ח הכספי וכד'.

במקרה של חוב בעייתי אשר לדעת החברה טובת המבוטחים מצדיקה גיבוש הסדר לעניין פירעונו, תפעל החברה לגיבוש הסדר חוב אשר ימקסם את החזר החוב בנסיבות העניין. במסגרת הסדר חוב כאמור, החברה תבקש להביא את הלווה לשיתוף פעולה מרבי לשם הבטחת החזר החוב למבוטחים, בין אם באמצעות הזרמת הון או סיוע אחר של בעלי השליטה ללווה לביסוס יכולת פירעון החוב, חיזוק ביטחונות, מתן ערבויות, חיזוק הממשל התאגידי אצל הלווה (הגברת שקיפות וחובות דיווח), הקטנת תשלומים לבעלי השליטה, פירעון מוקדם של חלק מהחוב, קבלת פיצוי בדמות אופציות ו/או מניות וכדומה, והכל בהתאם לנסיבות העניין. עוד יובאו בחשבון, בין היתר, האפשרות להגיע להסכמה עם נושאים אחרים (לרבות גופים מוסדיים אחרים) בכפוף להוראות הדין. פעילות ממשית של הלווה לחיזור כושר הפירעון של החוב, עשויה להביא את החברה לשקול להסכים לשינוי תנאי החוב (פריסה מחדש של לוח הסילוקין, המרה חלקית של חוב להון מניות וכדומה), והכל בכפוף להערכתה המקצועית בדבר מקסום טובתם של המבוטחים.

הסדרי חוב כאמור יגובשו מול לווים אשר יפגינו נכונותם לשתף פעולה עם נושיהם. במקרים אחרים, מרכז חובות בעייתיים יגבש עמדה, בהתאם לנסיבות, באשר ליתרונות בפעולה אקטיבית נגד הנושה אשר אינו משתף פעולה ביחס לחלופות האחרות העומדות בפניו. ככל שימצא מרכז חובות בעייתיים כי קיים יתרון בנקיטת צעדים אקטיביים להבטחת החוב, יגבש מרכז חובות בעייתיים, בהיוועצות עם מומחים מתחום האשראי ועם יועציה המשפטיים של החברה, מתווה פעולה מתאים בעניינו של החייב.