דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הלוואות מקרן השתלמות אומגה

עמיתי קרן השתלמות "אומגה" יכולים כעת ליהנות מהלוואות מכספי הקרן. 

תנאים לזכאות קבלת הלוואה

 • הסכום המינימאלי למתן הלוואה הינו 5,000 ש"ח.
 • ההלוואה תינתן לתקופה שלא תקטן משנה ולא תעלה על 7 שנים.
 • לא תינתן הלוואה לעמית במידה וקיימים עיקולים / שעבודים בחשבונו.
 • במידה ולעמית קיימים הערות BDI תנאי לזכאות הלוואה יועבר לאישור וועדת הלוואות המתקיימת מידי שבוע.
 • בכספים נזילים סכום הלוואת בלון/שפיצר אינו עולה על 78% מיתרת החשבון העדכנית ובכספים שאינם נזילים עד 48% מיתרת החשבון העדכנית.
 • במסלול מניות סכום ההלוואה אינו עולה על 48% מיתרת החשבון העדכנית
 • בהלוואות גרייס מלא סכום ההלוואה לא יעלה על 68% כנגד הכספים הנזילים מהיתרה. ובכספים שאינם נזילים עד 48% מיתרת החשבון העדכנית.
 • ההלוואה תינתן בתנאי שהתחייב העמית בפני הקרן כי יסלק את מלוא סכום ההלוואה.
 • סך הלוואות בקרן לא יעלה על 10% מסך נכסי הקרן.
 • בכל מסלולי ההלואות ייתכנו שיעורים נמוכים יותר, השיעורים העדכניים יקבעו במועד מתן ההלוואה.

ריבית

 • ריבית משתנה בלון – פריים מינוס 0.3% (P-0.3%)
 • ריבית משתנה גרייס מלא – פריים
 • ריבית משתנה שפיצר – פריים מינוס 0.3% (P-0.3%)
  * שיעורי הריבית יתעדכנו מעת לעת בהתאם להחלטת ועדת ההשקעות של הקרן.

החזר ההלוואה

 • הלוואת בלון - תפרע בתשלומים חודשיים שוטפים עבור הריבית ובתשלום אחד עבור הקרן.
 • הלוואת גרייס מלא - ההלוואה תפרע בתשלום אחד בסוף תקופה ריבית + קרן.
 • הלוואת שפיצר - ההלוואה תפרע בתשלומים חודשיים שוטפים עבור קרן וריבית

מסמכי ההלוואה

מסמכים אלו יימסרו לעמיתים לצורך מילוי והחתמה כמפורט להלן:

הסכם הלוואה - ייחתם על ידי העמית/ה
הרשאה לחיוב חשבון - ייחתם ע"י נציג הבנק + חותמת הבנק / אישור הקמה מהאינטרנט
* יש לוודא שאין הגבלה על סכום ההו"ק בעת ההקמה
חתימה על אישור לבדיקת עיקולים בחשבון 


בנוסף, על העמית/ה להמציא את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות.
 • אסמכתא לאימות פרטי חשבון- צילום המחאה מבוטלת או אישור על ניהול חשבון בנק.

תנאים נוספים 

 • לא ניתן לבצע פעולות כספיות (משיכה/העברה) מקרן ההשתלמות כאשר ניתנת הלוואה לעמית.
 • לא ניתן לקזז הלוואה קיימת מסכום הלוואה חדש.


מנורה מבטחים מזמינה אותך להצטרף למאות אלפי המבוטחים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות. לקבלת הצעה פנה אלינו במייל, בטלפון 2000* או פנה לסוכן הביטוח שלך במנורה מבטחים.


---------------
המידע שלהלן הינו הצגה כללית על הלוואות הקרן, בכל מקרה של סתירה בינו לבין ההסכם שייחתם, תנאי ההסכם יקבעו.