דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

העברת כספים בין קופות (ניוד)

הכללים להעברת כספים (ניוד) בין חברות מעוגנים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל-העברת כספים בין קופות גמל) תשס"ח-2008 ובחוזר המפקח על הביטוח העברת כספים בין קופות גמל (להלן הסדר התחיקתי).

כללי הניוד מאפשרים להעביר כספים בין חברות מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס. 

מהיכן ניתן להעביר כספים?

ניתן להעביר אל קופת גמל לקצבה, כספים מפוליסות בחברות ביטוח, מקרנות פנסיה חדשות, מקופות גמל ומקרנות השתלמות. 

מי יכול להעביר כספים?

כל מבוטח או עמית בקופה שקיימת לו צבירה כספית, בין אם הוא שכיר או עצמאי, בין אם הוא עמית פעיל או לא פעיל והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. 

מתי לא ניתן להעביר כספים?

לא ניתן להעביר כספים מקופה מעבירה במקרים הבאים:

  • קיים עיקול או שעבוד על החשבון בקופה. 
  • מדובר בכספים שהעמית או המבוטח כבר החל לקבל בגינם זקנה בקופה המעבירה. 
  • קיימת בקופה המעבירה הלוואה שטרם נפרעה
  • העמית או המבוטח הגיש לקופה המעבירה בקשה לקבלת קצבת נכות ובקשתו אושרה או שהיא בטיפול. 
  • העמית או המבוטח נפטר

איך מעבירים כספים?

להעברת כספים לחברת מנורה מבטחים ביטוח יש לפנות אל סוכן הביטוח (באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן סוכנים).  

תהליך הניוד:

לאחר קבלת בקשת העברה תקינה בחברה, היא תועבר אל הקופה המעבירה. על הקופה המעבירה להעביר את הכספים לקופה המקבלת בתוך פרק הזמן שנקבע בהוראות ההסדר התחיקתי (תוך 10 ימי עסקים מהמועד הקובע).

במקרה של עמית פעיל, בקשת ההעברה תועבר אל הקופה המעבירה רק לאחר שהתקבלה בחברה המקבלת פרמיה ראשונה, אלא אם המבוטח הודיע כי לא תתקבל בעבורו פרמיה שוטפת. 

האחריות הביטוחית בעת המעבר בין קופות: 

רכישת כיסויים ביטוחיים עבור עמית פעיל הינה בכפוף להליך חיתום.

לאחר שהחברה אישרה קבלתו של עמית פעיל לביטוח, ייקבע בין החברות במסגרת תהליך הניוד - "המועד הקובע".

  • הקופה המעבירה - תהיה אחראית לתשלום כיסויים ביטוחיים בהתאם לתנאיה בגין מקרי ביטוח שאירעו עד למועד הקובע. 
  • הקופה המקבלת - תהיה אחראית לתשלום כיסויים ביטוחיים בהתאם לתנאי הפוליסה בגין מקרי ביטוח שאירעו החל מהמועד הקובע. 


לתשומת לבכם, המועד הקובע נקבע בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי והוא מותנה בקבלת פרמיה שוטפת ראשונה בקופה המקבלת. במקרה בו לא תתקבל פרמיה שוטפת ראשונה בקופה המקבלת הכיסוי בחברה לא ייכנס לתוקף.