דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הלוואות

עמית קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה, אתה נדרש להוצאה חד-פעמית בלתי צפויה?

אנו עומדים לצידך עם פתרון מושלם, שיאפשר לך לקבל כסף מבלי לפגוע בזכויותייך בקרן הפנסיה. עמיתי קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה יכולים לקבל מקרן הפנסיה הלוואות בתנאים מועדפים ובמגוון מסלולי ריבית. בקשת ההלוואה תוגש באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון 2000*.

סכום ההלוואה

 • מינימום: 5,000 ש“ח.
 • מקסימום: 28% מסך התגמולים ובתנאי שגובה ההחזר לא יעלה על 25% מהשכר נטו בבנק.


שים לב, בשל הוראות הרגולציה לא ניתן לתת הלוואות כנגד הצבירה ברכיב הפיצויים בקרן.

מספר התשלומים

 • הלוואה בסכומים של עד 10,000 ש“ח - עד 24 תשלומים.
 • הלוואה בסכומים של 10,001 ש“ח - 40,000 ש“ח עד 36 תשלומים.
 • הלוואה בסכומים של 40,001 ש“ח - 100,000 ש“ח עד 48 תשלומים.
 • הלוואה בסכומים מעל 100,001 ש“ח עד 60 תשלומים.

ריבית

 • מסלול א' - הלוואה בריבית משתנה צמודה לפריים בתוספת 0.5%.
 • מסלול ב' - הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה של 2.5%.

החזר ההלוואה

החזר ההלוואה יבוצע בתשלומים חודשיים ע"פ לוח שפיצר, באמצעות הוראת קבע.

להחזר החודשי תתווסף עמלת גבייה בהוראת קבע בסך 4 ש"ח.

מסמכי ההלוואה

מסמכים אלו יימסרו לעמיתים לצורך מילוי והחתמה כמפורט להלן:

 • בדיקת זכאות וטופס בקשה – ייחתם ע“י העמית/ה, לרבות אישור העמית/ה לבדיקת קיומם של עיקולים על הכספים שבקרן.
 • הסכם הלוואה – ייחתם על ידי העמית/ה ובן/ת הזוג.
 • שטר חוב – ייחתם על ידי העמית/ה.
 • הרשאה לחיוב חשבון – ייחתם ע"י העמית + נציג הבנק + חותמת הבנק.
 • במקרים להלן, נדרש לצרף דפי חשבון לשלושת החודשים האחרונים מעודכנים 5 ימים לפני תאריך הגשת הבקשה. על דפי הבנק לכלול מסגרת אשראי מאושרת והצגת יתרות:

  להלן פירוט המקרים בהם נדרשים דפי חשבון כאמור: הלוואות מעל 20,000 ₪, עמית מעל גיל 60, עמית בעל הלוואה קיימ , עמית בעל הערות D&B, עמית בעל פיגור בהלוואה קודמת, עמית בתביעת נכות/זקנה.


בנוסף, על העמית/ה להמציא את המסמכים הבאים:

 • צילום ת.ז. (כולל של בן/ת הזוג, במידה ויש)
 • אסמכתא לאימות פרטי חשבון: העתק המחאה או אישור ניהול חשבון בנק.
 • שכיר: עבור הלוואה מעל ל 20,000 שקל נדרשים דפי חשבון בנק בגין 3 חודשים אחרונים, כולל מסגרת האשראי המאושרת (כאמור לעיל).
 • עצמאי: הצגת דו"ח מע"מ ודו"ח ניכויים בגין שלושה חודשים אחרונים.


במידה והעמית סירב לאשר בדיקת קיומם של עיקולים על הכספים שבקרן ידרש העמית להמציא בטחונות להחזר ההלוואה.

האם הקרן רשאית לדחות את בקשת ההלוואה?

ישנם מספר תנאים אשר ימנעו ממך לקבל הלוואה מקרן הפנסיה או יקטינו את גובה הלוואה אותה תבקש.

 • חריגות בדפי הח-ן.
 • החזרים בדפי הח-ן.
 • סכום הלוואות גבוה בח-ן.
 • החזרים בהלוואות קודמות/קיימות בקרן.
 • הערות בדוח ה-bdi.
 • מסגרת אשראי נמוכה.

תנאים נוספים

 • גיל מקסימאלי במועד סיום ההלוואה - 62
 • אישור העמית לבדוק אם קיימים על כספיו בקרן עיקולים, והעדר קיומם של עיקולים שכאלו, או המצאת בטחונות לשביעות רצון הקרן במידה והעמית סירב לאפשר בדיקת קיומם של עיקולים כאמור.
 • חשבונות העמית/ה אינם מוגבלים.
 • עמידה בהתחייבויות כספיות קודמות (בכפוף לחוק נתוני האשראי).
 • המספר המקסימאלי של הלוואות שטרם הוחזרו במלואן שינתנו לעמית: שתי הלוואות.


הערה: הקרן רשאית לאשר/לא לאשר בקשה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקדי שירות הלקוחות בטלפון 2000*, או פנה אלינו דרך אתר זה.

לטפסי הלוואה לחץ כאן  


הנחיות בשפות:

Menora Mivtachim offers you a variety of loans under preferred conditions - Link 

Менора Мивтахим предлагает вам различные ссуды на льготных условиях - ссылка 

تعرض منوره مِڤطحيم عليك عددا من القروض بشروط خاصة - رابط 

---------------
המידע שלהלן הינו הצגה כללית על הלוואות הקרן, בכל מקרה של סתירה בינו לבין ההסכם שייחתם, תנאי ההסכם יקבעו.

לעמוד לובי קרן הפנסיה של מנורה מבטחים