דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הפקדות סוף שנה 2017

הפקדה לקרן השתלמות במנורה מבטחים: 

* שיעור ההפקדה המירבי לניצול הטבת המס במלואה הינו 4.5% מההכנסה השנתית הקובעת עד תקרת הכנסה שנתית בסך 260,000 ₪. 2.5%. 

 • סכום הפקדה מירבי לקבלת הטבת מס רווח הון - 18,240 ש"ח. 
 • סכום שלא מוכר כהוצאה (2.5%) - 6,500 ש"ח. 
 • סכום שמוכר כהוצאה (4.5%) - 11,700 ש"ח. 
 • סה"כ הטבת מס** (בהפקדה מרבית) - 4,039 ש"ח. 

 *מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי.

פטור מלא ממס רווח הון בהפקדות עד לסכום של 18,240 ש"ח (התקרה המוטבת). תוכנית החיסכון היחידה בה ניתן לחסוך וליהנות מפטור מלא ממס רווח הון בעת ביצוע משיכה כדין.

לדוגמא: עצמאי שהכנסתו השנתית הקובעת נמוכה מהתקרה, למשל 100,000 ש"ח, רשאי להפקיד 4.5% מהכנסתו לצורך קבלת הטבת המס. בנוסף, יוכל להפקיד18,240 ש"ח וליהנות מפטור ממס רווח הון בעת המשיכה.

קרן השתלמות לעצמאים

 • לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק אישי או משלח יד.
 • על פי סעיף 17(5א) בפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד אל קרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו השנתית ואת הכספים אותם הפקיד, יכול לנכות משכרו (כלומר, על סכומים אלו אין הוא משלם מס הכנסה).
 • שיעורי ההפקדות והחלק מתוכם הנחשב "הוצאה מוכרת" נקבעים עפ"י "ההכנסה הקובעת" שהיא ההכנסה השנתית, עד לתקרה של 260,000 ש"ח.
 • תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים: 18,240 ש"ח.


* מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי.

הפקדה לקופת גמל או קרן פנסיה במנורה מבטחים:

* שיעור ההפקדה המרבי לניצול הטבת המס במלואה הינו 16% מההכנסה השנתית המזכה עד תקרת הכנסה שנתית בסך 206,400 ש"ח. 5% זיכוי במס ו-11% ניכוי במס.

* ההפקדה מוגבלת לתקרת הפקדה שנתית 33,024 ש"ח. 


זיכוי 5% (זיכוי במס בשיעור 35% מההפקדה)

 • גובה ההפקדה - 10,320 ש"ח. 
 • סכום הטבת המס (בהפקדה מירבית) - 3,654 ש"ח. ניכוי 11% - סכום שיוכר כהוצאה

 • גובה ההפקדה - 22,704 ש"ח. 
 • סכום הטבת המס (בהפקדה מירבית) - 7,809 ש"ח. 


סה"כ הטבת מס* (בהפקדה מרבית)

 • גובה ההפקדה - 33,024 ש"ח. 
 • סכום הטבת המס (בהפקדה מירבית) - 11,462 ש"ח. 

* כהגדרתן בפקודת מס הכנסה. נכון לשנת 2017. במידה וזכאים לכך לפי החוק. לפי שיעור מס בגובה 34% עשוי להשתנות בהתאם לנתוני העמית.
* לפרטים נוספים ואפשרויות ההפקדה ניתן לפנות אלינו לטלפון 2000* או למייל.

מושגי יסוד

ניכוי: הקטנת ההכנסה החייבת במס. הטבות אלו מקטינות את ההכנסה החייבת במס של העובד, ואתה את מס ההכנסה אותו ישלם. שווי ההטבה תלוי במדרגת המס בה נמצא העובד.

ניכוי ממס לפי סעיף 47: סעיף זה דן בהטבות המס בשל הפקדות לקופה ע"י עצמאים ושכירים שיש להם הכנסה נוספת שאינה מבוטחת.

זיכוי: הקטנת סכום המס עצמו. הטבות אלו מקטינות ישירות את הסכום אותו ישלם העובד למס הכנסה כאשר זהו למעשה החזר מס של 35% מהסכום שהופקד בקופת גמל.

זיכוי ממס לפי סעיף 45/א: סעיף זה מגדיר את שיעור התשלום המותר להפקדה לעצמאי ולשכיר, מהכנסה שנתית שמקורה ביגיעה אישית.

עמית מוטב: יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה בסכום לא פחת מ 16% מסך כל השכר הממוצע במשק (9,673 ש"ח). במקרה של שכיר, יש לכלול את כל ההפקדות לקופת גמל לקצבה לרבות הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים והתגמולים.16% בחודש משמעותם 1,547 ש"ח מהשכר החודשי.

מנורה מבטחים מזמינה אותך להצטרף למאות אלפי המבוטחים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות. לקבלת הצעה פנה אלינו במייל, בטלפון 2000* או פנה לסוכן הביטוח שלך במנורה מבטחים.


----------------
אין באמור לעיל כדי להוות שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההלוואה או החיסכון בכל מוצר ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני הניתן על ידי בעל רישיון כדין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם.