דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - חוזר מס הכנסה מס 4.2017

עיקרי החוזר:

 • החוזר מאפשר העברת כספים מהקופה המרכזית אל חשבון המעסיק למטרת מימון הפקדות שוטפות לרכיב הפיצויים בקופות אישיות של כלל עובדי המעסיק, כאשר קיים עודף בקופה. 
 • מעסיק לא יוכל עוד לנכות הוצאה בגין הפקדות חדשות לקופות גמל עבור מרכיב פיצויים בגין שנת 2017 כל עוד נותרו הפקדות עודפות בקופה מרכזית לפיצויים.
 • לפי החוזר יש להמשיך לנהל בקמ"פ סכומים שמקורם ב: "סכום במחלוקת" ו"סכום לעובדי 2007".
 • מעסיק יוכל לפצל קמ"פ ללא צורך בפניה לקבלת אישור מרשות המסים.


סכום במחלוקת - יש לייעד סכום בקופה מרכזית לפיצויים לתביעות משפטיות קיימות בגין עובדים שהופקדו בגינם כספים עד 31.12.2007.

סכום לעובדי 2007 - חוב הפיצויים שנותר למעסיק להפקיד בגין עובדי 2007 בניכוי היתרות בקופות האישיות העומדות לזכות אותם עובדים.

עודף בקמ"פ - יתרות הכספים בקופה פחות ("סכום במחלוקת" + "סכום לעובד 2007") כפול 110%. 

הוראות והשלכות על מעסיק:

 • על המעסיק להעביר לחברה מנהלת, אישור רואה חשבון או עורך דין כי בוצעו כל ההפקדות השוטפות למרכיב פיצויים לקופות האישיות של כלל עובדי המעסיק לשנת הדיווח והצהרה על קיום עודף בקופה.
 • חישוב העודף וההפקדות השוטפות יתבצעו מידי שנה על ידי המעסיק עד ל"חיסולה" של הקופה מרכזית.
 • במקרה של אי ניצול עודף בקופה מרכזית – כל הפקדות המעסיק לפיצויים לעובדים הוותיקים והחדשים לא יוכרו כהוצאה מוכרת !!
 • העברה מהקופה המרכזית למעסיק תיחשב הכנסה בידי המעסיק אך חלוקת העודף לקופות האישיות תוכר כהוצאה למעסיק בהתאם להוראת לפקודת מס. 

הוראות לחברה מנהלת:

 • ההעברה של סכום העודף מהקופה המרכזית תתבצע אל חשבון המעסיק.
 • בעלי קופות מרכזיות שאינם מעסיקים עובדים, יראו את היתרה בקופה כהכנסה של בעל הקופה בשנת המס 2018 על אף שלא נמשכו הכספים בקופה המרכזית על ידי המעסיק. 
 • משנת 2019 על כספים קיימים בקופה מרכזית לפיצויים החברה המנהלת תחייב את הקופה במס במקור של 40%. 
 • בשנת המס 2018 יראו את היתרה בקופה כהכנסה בידי בעל הקופה (על אף שלא נמשכו כספים).

חוזר העברת כספים בין קופות גמל 9.2017

ביום 2 באוקטובר 2017, פורסמו הוראות ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון חוזר ""העברת כספים בין קופות גמל" 2017-9-16, המאפשר למעסיק להעביר מקופת גמל מרכזית לפיצויים (להלן- "הקופה") כספים של עובדי 2007 (להלן "עובד שתחילת העסקתו קודם ליום 31.12.2007) ולהעבירם לרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה על שם העובד, ללא צורך באישור פקיד שומה.

חוזר זה ממשיך את חוזר רשות המיסים מס' 4.2017 שפורסם בתאריך 11.06.17, לפיו על המעסיק חלה החובה לבחון באם יש כספי עודף בקופה ובהתאם להוראות החוזר כאמור למשוך את הכספים.

אנו במנורה מבטחים ערוכים לחוזרים אלו וניתן לכם תמיכה תפעולית ומקצועית לכל שאלה בנושא.

הוראת פיצול הקופה לעובדי 2007 חייבת להיות מלווה באישור רואה חשבון שכולל את הפרטים הבאים:

 • רשימת העובדים שיש להעביר בגינם כספים. לגבי כל עובד יש לציין את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת ושיעור העברה מתוך סכום העברה הכולל.
 • סכום ההעברה לעובדי 2007 והצהרה כי הסכום עומד בתנאים שנקבעו בהוראות החוזר.
 • אישור כי העובד הינו עובד העומד בהגדרת "עובד 2007".
 • אישור כי חלוקת הכספים הייתה בהתאם להוראות החוזר וכי קיימת חבות פיצויים למעסיק בגין העובד.


ההוראות החדשות קובעות שההעברה לעובד 2007 מסוים תהיה בשיעור היחסי שמהווה החבות כלפיו מתוך סה"כ החבות כלפי עובדי 2007. ההעברה תבוצע לחשבון של העובד שמתנהל בקופת גמל לתגמולים ופיצויים (826). ככל שאין לו חשבון מאותו המעסיק, יפתח לו חשבון חדש ותישלח אליו הודעה על כך.

בכפוף לקבלת הבקשה בהתאם לאמור מעלה, הכספים יפוצלו תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה במשרדי מנורה מבטחים.

לנוחיותכם, רצ"ב: