דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

TOP לתייר

תכנית לביטוח רפואי המיועדת לכל אדם השוהה בישראל באופן ארעי ומעוניין בשירותים רפואיים. 

למי מתאימה התכנית?

הפוליסה מתאימה לכל אדם בעל אזרחות זרה, אשר מקום מושבו הקבוע הינו מחוץ לישראל ושוהה בארץ באופן ארעי.

פירוט כיסויי הביטוח

  • הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית החולים.
  • הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז.
  • ניתוחים בארץ עפ"י מכוני הסדר.
  • תרופות שבסל הבריאות.
  • טיפולי חירום שיניים - עד לתקרה של $500 לתקופת הביטוח.

הוצאות מיוחדות

  • העברה באמבלונס - מימון הוצאות העברת המבוטח באמבולנס ממקום האירוע לבית החולים.
  • הטסה רפואית - מימון כרטיס טיסה עבור המבוטח בעקבות מקרה ביטוח המחייב הטסה עד תקרה של $10,000.
  • הוצאות מלווים - כיסוי הוצאות טיסה ושהייה (עד 5 ימים) של מלווה אחד למבוטח. לקטין יכוסו שני מלווים עד לתקרה של $100 ליום למלווה, ועד $150 ליום לשני מלווים.
  • שירותים רפואיים עד למקום מגורי המבוטח - השירותים כוללים: ביקור רופא בבית המבוטח, 24 שעות ביממה.
  • הטסת גופה - עד 50,000 ש"ח.

כיצד רוכשים את התכנית?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.

למידע נוסף אנא פנה למחלקת ביטוח דמי מחלה טל' 03-7107460 אינטרפקס: 1533-7107460.


כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.