דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

ניתוחים פרטיים בחו"ל

הכיסוי כולל שכר מנתח ומרדים, הוצאות חדר ניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימים, בדיקה פתולוגית, שתלים עד 55,000 ₪, מיקרופאגים עד 10,000 ₪, כיסוי עד תקרת בית החולים ומנתח אשר בהסכם עם המבטחת.

כיסויים נוספים

 • הטסה רפואית - עד 80,000 ₪.
 • שהיית מלווה - באשפוז מעל 8 ימים ברצף - עד 600 ₪ ליום ועד 30 ימים.
 • הוצאות שהיית מבוטח - עד 700 ₪ ליום ועד סך של 8 ימים מיום שחרורו מביה"ח.
 • הטסת גופה - שיפוי מלא.
 • הבאת מומחה לביצוע הניתוח בארץ - 100,000 ₪.
 • אחות פרטית או פיזיוטרפיסט - 650 ₪ ליום ועד 8 ימים.
 • ריפוי בעיסוק - 180 ₪ לטיפול ועד 10 טיפולים.
 • שיקום הדיבור - 180 ₪ לטיפול ועד 10 טיפולים (שיבוצעו עד 120 יום לאחר הניתוח).
 • הוצאות החלמה במוסד הבראה - באשפוז שעלה על 7 ימים ברצף - 800 ₪ ליום ועד 30 ימים ממועד השחרור מהניתוח.
 • התייעצות עם מומחה בחו"ל - לפני הניתוח - עד 4,000 ₪ להתייעצות אחת בשנה.
 • התייעצות עם מומחה בחו"ל - ביקורת לאחר הניתוח - עד 4,000 ₪ להתייעצות אחת בשנה.
 • הוצאות טיסה - 3,500 ₪ בתנאי שהאשפוז בניתוח עלה על 8 ימים.
 • אמבולנס

טיפולים מחליפי ניתוח  

יינתן שיפוי בגובה 200% מהוצאות הניתוח אילו היה מבוצע בישראל או לחילופין סכום שיפוי מרבי בגובה 250,000 ₪ - הנמוך מבניהם.

מאפיינים כלליים

 • גיל כניסה מקסימלי - 69 שנים. 
 • תקופת הביטוח - מתחדשת אחת לשנתיים בהתאם למפורט בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות.
 • תקופת אכשרה - 90 יום, לכיסויים הקשורים בהריון ולידה ו/או פריון ו/או עקרות ו/או טיפולים בעובר - 270 יום.
 • תקופת המתנה - אין.
 • מבנה הפרמיה - פרמיה משתנה בכל 5 שנים לפי גיל המבוטח ומתקבעת בגיל 75.
 • ילדים - יכולים להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20.

כיצד רוכשים את התכנית?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.

לכל מוצרי ביטוח בריאות לחצו כאן