דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

תרופות מיוחדות

כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות עד לתקרה של 3,000,000 ש"ח למקרה ביטוח. התקרה מתחדשת אחת לתקופת ביטוח.

הכיסוי כולל:

 • תרופות כימיות וביולוגיות. 
 • תרופות שאושרו בארץ ובחו"ל.
 • תרופות off label. 
 • תרופות יתום.
 • הוצאות מתן תרופה ועוד.  

השתתפות עצמית

 • 300 ₪ למרשם לחודש, לא תנוכה השתתפות עצמית בגין תרופה לטיפול במחלת הסרטן. 
 • 350 ₪ ליום ולא יותר מ-60 יום לכל מקרה ביטוח - בגין השירות או הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה. 

מאפיינים כלליים

 • גיל כניסה מקסימלי - 69 שנים.
 • תקופת הביטוח - מתחדשת אחת לשנתיים בהתאם למפורט בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות.
 • תקופות אכשרה - 90 יום, לכיסויים הקשורים בהריון ולידה ו/או פריון ו/או עקרות ו/או טיפולים בעובר - 270 יום. 
 • תקופת המתנה - אין.
 • מבנה הפרמיה - פרמיה משתנה בכל 5 שנים לפי גיל המבוטח ומתקבעת בגיל 75. 
 • ילדים - יכולים להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20.


כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.

לכל מוצרי ביטוח בריאות לחצו כאן