דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

תרופות בהתאמה אישית

כיסוי לתרופות הניתנות בהתאמה אישית והוצאות נלוות

נספח הרחבה לתרופות בהתאמה אישית מתווסף לכיסוי לתרופות מיוחדות הקיים במנורה ומעניק למבוטח סל תרופות רחב ומקיף ביותר (ניתן להוסיף את הכיסוי לפוליסות בריאות בעלות כיסוי לתרופות מיוחדות מיוני 2008 או שדרוג 2008 ואילך).

עיקרי כיסויי הביטוח

כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ומתקיים בהם אחד מהתנאים הבאים:

 • תקנה 29(א)3 לתקנות הרוקחים
  ניתן אישור לשימוש בתרופה עפ"י תקנה 29(א)3 לתקנות הרוקחים (אישור עפ"י פקודת הרופאים למתן תרופה שאינה רשומה בספר התרופות לחולה ספציפי).
 • תרופה שהותאמה גנטית למחלת המבוטח
  התרופה אושרה לשימוש ע"י אחת הרשויות באחת מהמדינות המוכרות להתוויה כלשהיא, אך לא למצבו הרפואי של המבוטח, אך עפ"י בדיקות גנטיות שביצע המבוטח נמצא כי המבוטח זקוק עפ"י המלצת רופא לתרופה לצורך טיפול במחלתו.
 • תרופה לחולה בסכנת חיים
  התרופה אושרה לשימוש ע"י אחת הרשויות באחת מהמדינות המוכרות להתוויה רפואית לטיפול במצב רפואי כלשהו ונדרשת לטיפול במבוטח הנמצא במצב של סכנה לחייו ובכפוף לקביעה של רופא מומחה לתחום הרפואי הרלוונטי, בדרגת סגן מנהל מחלקה ומעלה ו/או פרופסור אשר קבע כי התרופה יעילה באופן ממשי לטיפול במבוטח וזאת בהסתמך על שני פרסומים מדעיים מקובלים המעידים כי התועלת בשימוש בתרופה עולה על הסיכון הכרוך בנטילתה.

להלן הפירוט במידה ומתקיים אחד מהתנאים:

 • תגמולי ביטוח: 250,000 ₪ לחודש ועד 1,000,000 ₪ לכל מקרה ביטוח.
 • השתתפות עצמית: 300 ₪ למרשם לחודש.
  בגין תרופה לטיפול במחלת הסרטן אשר עלותה גבוהה מסך ההשתתפות העצמית – לא תחול השתתפות עצמית.
 • שיפוי בגין עלות השירות/הטיפול הכרוך במתן התרופה – 350 ₪ ליום ועד 60 יום.

בדיקות גנטיות

בדיקות גנטיות לאפיון וניתוח הפרופיל הגנטי של הגידול הסרטני לצורך התאמת טיפול תרופתי בהתאם לנתונים הגנטיים של המטופל.

 • תגמולי ביטוח: 25,000 ₪ למקרה ביטוח ועד 60,000 ₪ לכל תקופת הביטוח.  

ויטמינים/תוספי מזון/ קנאביס רפואי למחלת הסרטן 

בהמלצת רופא כשילוב עם טיפול תרופתי ובתנאי שהמחלה התגלתה בתקופת הביטוח

 • תגמולי ביטוח: 1,000 ₪ לחודש ועד 15,000 ₪ למקרה ביטוח ויטמינים/תוספי מזון/קנאביס רפואי למחלת הסרטן. 
 • השתתפות עצמית: 150 ₪ למרשם לחודש. 

מאפיינים כלליים

 • גיל כניסה מקסימלי - 69 שנים.
 • תקופת הביטוח - מתחדשת אחת לשנתיים בהתאם למפורט בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות.
 • תקופת אכשרה - 90 יום, לכיסויים הקשורים בהריון ולידה פריון, עקרות וטיפולים בעובר - 270 יום.
 • תקופת המתנה - אין.
 • מבנה הפרמיה - פרמיה משתנה בכל 5 שנים לפי גיל המבוטח ומתקבעת בגיל 75.
 • ילדים - יכולים להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20.
 • הצמדה למדד - כל הסכומים המצוינים צמודים למדד המחירים לצרכן ונכונים למדד 12354 נק'.

כיצד רוכשים את הכיסוי?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזו ר אליכם בהקדם.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.

לכל מוצרי ביטוח בריאות לחצו כאן