דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ייעוץ ובדיקות

כיסויים נוספים לתוכניות ביטוחי הבריאות הפרטיים הניתנים שלא בעת אשפוז, המאפשרים קבלת כיסוי להתייעצויות עם מומחים רפואיים, בדיקות הריון, בדיקות אבחון ועוד. 

 

שירותים אמבולטוריים

 • בדיקות אבחוניות – עד תקרה של 15,000 ₪ לשנת ביטוח
 • התייעצות עם רופא מומחה בישראל – עד 6 התייעצויות בשנה ועד 850 ₪ להתייעצות. מתוכן עד שתי התייעצויות עם פסיכיאטר
 • בדיקות מעבדה לגידולים ממאירים – עד תקרה של 5,000 ₪ למקרה ביטוח
 • סקירה גנטית למומים מולדים - עד 2,600 ₪ לכל תקופת הביטוח (הכיסוי ניתן לגברים ולנשים המבוטחים בביטוח)
 • כיסוי מורחב להריון (לנשים):
  בדיקות, התייעצות, שמירת דם טבורי – 5,850 ₪ במצטבר לכל הריון:
  בדיקות הריון – עד 4,500 ₪ לכל הריון
  התייעצות הקשורה להריון ולידה – עד 850 ₪  
  שימור דם טבורי – עד 500 ₪
 • הפריה חוץ גופנית - 8,200 ₪ לטיפול ועד שני טיפולים במהלך תקופת הביטוח

 

מאפיינים כלליים

 • גיל כניסה מינימלי - 15 ימים
 • גיל כניסה מקסימלי - 70 שנים
 • תקופת הביטוח - תקופת הביטוח - מתחדשת אחת לשנתיים בהתאם למפורט בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות
 • תקופת אכשרה - 90 יום, לכיסויים הקשורים בהריון ולידה ו/או פריון ו/או עקרות ו/או טיפולים בעובר - 270 יום. 
 • תקופת המתנה - אין
 • מבנה הפרמיה - השתנות לפי קבוצת גיל, מתקבעת בגיל 71
 • ילדים - יכולים להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20

 

כיצד רוכשים את התוכנית?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות למוקד המכירות שלנו ב-9699*.

- 

 

לכל מוצרי ביטוח בריאות לחצו כאן

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.