דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - אחידה

ניתוחים פרטיים בישראל

הכיסוי כולל שכר מנתח ומרדים, הוצאות חדר ניתוח, שתל בניתוח, ציוד מתכלה, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימים (כולל אשפוז טרום ניתוח). 

שכר מנתח

מבוטח יוכל לבחור מנתח מרשימת מנתחי הסכם בלבד.

לא יינתן החזר בגין שכר מנתח ששולם למנתח שאינו בהסכם. 

התייעצות עם רופא מומחה בישראל אגב ניתוח

עד 3 התייעצויות עם רופאים מומחים אגב ניתוח.

טיפולים מחליפי ניתוח

יכוסו טיפולים מחליפי ניתוח עד לתקרת הסכום הקבוע אצל המבטחת עבור הטיפול שבוצע. 

מאפיינים כלליים

  • גיל כניסה מקסימלי - 69 שנים.
  • תקופת הביטוח - מתחדשת אחת לשנתיים בהתאם למפורט בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות.
  • תקופות אכשרה - 90 יום, לכיסויים הקשורים בהריון ולידה ו/או פריון ו/או עקרות ו/או טיפולים בעובר - 270 יום. 
  • תקופת המתנה - אין.
  • מבנה הפרמיה - השתנות לפי קבוצת גיל, מתקבעת בגיל 66. 
  • ילדים - יכולים להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20.

כיצד רוכשים את התכנית?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.

לכל מוצרי ביטוח בריאות לחצו כאן

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.