דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הנחיות למשיכת קרן השתלמות

משיכה מקרן השתלמות 

עד סך 50,000 ₪ - יש לגשת עם המסמכים המפורטים מטה לאחד מסניפי בנק לאומי.

מסך 50,000 ומעלה - יש לפנות למוקד קשרי לקוחות בטלפון 2000*

מסמכים שחובה להגיש לצורך משיכה מקרן השתלמות: 

א. העתק אסמכתא בנקאית - המחאה או אישור ניהול חשבון בנק.
ב. צילום תעודת זהות.
ג. במשיכה מקרן השתלמות שאינה נזילה באמצעות השלכת ותק מקרן נזילה - יש לצרף בנוסף אישור השלכת ותק מהקרן הנזילה (במידת הצורך ידרשו מסמכים נוספים).

משיכה מקרן השתלמות לצורך יציאה להשתלמות: 

בנוסף למסמכים שלעיל, יש לצרף את המסמכים הבאים:

א. מידע על תכני ההשתלמות ותאריך תחילתה.
ב. הצגת קבלות או כוונה לתשלום עתידי.
ג. אישור המעסיק על יציאה להשתלמות המציין כי ההשתלמות נועדה לשמור על רמתו המקצועית של העובד והינה בתחום עיסוקו.
ד. עמית עצמאי יגיש הצהרה בכתב המציינת כי ההשתלמות נועדה לשמור על רמתו המקצועית והינה בתחום עיסוקו.

* אישור המשיכה לצורך השתלמות הינו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת לאחר בחינת הבקשה ומסמכיה.
* לא ניתן לבצע בקרן השתלמות משיכה בשיעורין.

את המסמכים וטופס הבקשה למשיכה לצורך השתלמות יש להגיש לידי החברה המנהלת שלושה חודשים בטרם היציאה המתוכננת להשתלמות. לא יינתן אישור רטרואקטיבי לביצוע משיכה לצורך השתלמות שכבר התקיימה.