דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

אישור מראש לטיפולי יישור שיניים

מה עליי לעשות?

לפני ביצוע טיפול אורתודונטי יש לקבל אישור חברת הביטוח לביצוע הטיפול.

רופא שבהסכם - המרפאה תעביר את תוכנית הטיפול לחברת הביטוח באמצעות אתר האינטרנט בצירוף צילומים אבחנתיים ותמתין לקבלת האישור. על המבוטח תחול השתתפות עצמית בלבד כמפורט בתנאי הפוליסה שברשותו, ההשתתפות עצמית תשולם ישירות למרפאה.

רופא שאינו בהסכם - המבוטח ישלח את תוכנית הטיפול לאישור מוקדם לחברת הביטוח בצירוף צילומים. טיפולי אורטודונטיה מאושרים לביצוע ע"י אורטודנט מומחה או מורשה ע"י חברת הביטוח בלבד ובחתימתו.

אלו מסמכים לצרף?

  • צילומים אבחנתיים.
  • טופס לאישור מראש.


ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700. 

מה יקרה בהמשך?

תוכנית הטיפול תיבדק ע"י רופאת החברה עפ"י צורך רפואי ובכפוף לתנאי הפוליסה.
במקרה שהתוכנית מגיעה ממרפאת הסכם תשובת החברה תישלח למרפאה.
במקרה שהתוכנית מגיעה ממרפאה פרטית תשובת החברה תישלח למבוטח/ת.
לאחר קבלת אישור לביצוע הטיפול ניתן להתחיל בטיפול ולהגיש טופס תביעה.


---------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע.המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.