דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

ביטוח מקיף וצד שלישי לרכב שאינו פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

פוליסה לביטוח מקיף וצד שלישי לרכב שאינו פרטי ומסחרי עד 3.5 טון מכסה נזק לרכב ו/או לרכוש של צד שלישי, כתוצאה מהשימוש ברכב.

רכבך חשוף לסוגים שונים של סיכונים: תאונה, גניבה וסיכונים נוספים. בשל ערכו וחשיבותו של כלי הרכב ובשל השכיחות הגבוהה יחסית לאירוע נזק, חשוב להתאים את תוכנית הביטוח לצרכים הייחודיים של המבוטח.

הפוליסה כוללת כיסויים בגין הסיכונים הבאים:

1. אש, ברק, התפוצצות, התלקחות.
2. התנגשות מקרית, למעט התנגשות של מטען ו/או סחורה המצויים ברכב עצמו ו/או נגררים על ידו, בכלי הרכב המבוטח.
3. התהפכות תוך כדי נסיעה, למעט התהפכות כלי הרכב, שאירעה תוך כדי או כתוצאה מפריקה וטעינה, אלא אם נרשם אחרת ב"דף הרשימה".
4. גניבת כלי הרכב, אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 45 ימים מיום גניבתו כפי שדווחה על ידי המבוטח, וכל נזק שנגרם תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה, ובלבד שהגניבה לא בוצעה על ידי המבוטח ו/או עובד ו/או בן משפחה של המבוטח ו/או מי הפועל עבורו ו/או מטעמו, לרבות קבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, העובדים ו/או פועלים עבור המבוטח. גניבה - כמשמעה בסעיף 413.ב. לחוק העונשין התשל"ז-1977, וכך בלבד.
5. שוד, פריצה, וכל נזק לכלי הרכב, שנגרם עקב, תוך כדי או בעת ניסיון לכך. לצורך פוליסה זו: "פריצה" משמעה - חדירה לתוך כלי רכב סגור ונעול, שנעשתה בכוח ובאלימות, תוך השארת סימנים המעידים על כך. "שוד" משמעו - גניבת כלי הרכב או חלקים ממנו, תוך שימוש באלימות או באיום באלימות כלפי אדם כלשהו.
6. שיטפון, סערה, שלג, ברד, התפרצות הר געש.
7. מעשה זדון, אולם אם נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח ו/או עובד ו/או בן משפחה של המבוטח ו/או מי מטעמו, ו/או מי הפועל עבורו ו/או מטעמו, לרבות קבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם - פטור המבטח מחבותו.
8. ביטוח כלפי צד שלישי רכוש.
9. ביטוח כלפי צד שלישי בשל נזקי גוף (בתוספת פרמיה).

אפשרויות הרחבה

  • גרירה למשאיות עד 15 טון
  • פרעות ומהומות
  • שמשות
  • ביטוח למכשיר עבודה המותקן ע"ג הרכב
  • כיסוי בגין הובלת חומרים מסוכנים
  • נזק צד שלישי בגין שימוש במכשיר עבודה

כיצד רוכשים את הפוליסה?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.

--------------
המידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה הצעה, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק ואינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל. ט.ל.ח.

בחזרה לעמוד ביטוח רכב