דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הקוד האתי הלכה למעשה

עובדי מנורה מבטחים מחויבים לפעול בהתאם לקוד זה. אולם לעתים, המציאות עלולה לעורר דילמות ו/או קונפליקטים למול האמור בקוד האתי. במקרים אלו ישאל את עצמו העובד את השאלות הבאות ויוודא כי התשובות שאליהן הגיע, תואמות את הכללים המפורטים להלן:

האם הדרך שנבחרה מנוגדת לדרישות החוק, הרגולציה ונוהלי החברה?

יש לוודא כי כל פעילות בחברה תהא בהתאם לדרישות החוק, הרגולציה והנהלים.

האם הדרך שנבחרה נוהגת עם הלקוח על פי ההסכם או שנחתם עימו?

יש לקדם פתרונות העולים בקנה אחד עם ההסכמים שהחברה חתמה עליהם.

האם הדרך שנבחרה עלולה להזיק לחברה או למוניטין שלה?

יש להעדיף את דרך הפתרון המקדמת את מטרות החברה, המוניטין שלה ושל הפועלים מטעמה.

האם יש דרך פעילות אחרת שיכולה להציב אותי בעמדה נוחה יותר?

יש לבחון כמה דרכים לפתרון. יצירתיות יכולה לשנות התוצאה ולהעמיד את החברה במצב נוח יותר.

מה היה חושב על הדרך שבחרתי אדם שאני מעריך או הממונה עלי?
יש לבחור דרך שתהווה דוגמה לאחרים ותכבד אותנו.

הממונה על יישום הקוד האתי

אם עדיין לא ברור לעובד כיצד עליו לנהוג בעת דילמה, יפנה לממונה עליו או לממונה על יישום הקוד האתי. הממונה על יישום הקוד בחברה היא הדס מרגלית, סמנכ"ל בכירה, מנהלת אגף משאבי אנוש, ניתן לפנות אליה בטלפון 03-7107900 או במייל hadasm@menora.co.il.

הממונה על יישום הקוד האתי הוא הגורם המוסמך והכתובת הראשונה לפניות בנושא אתיקה. תפקידו להנחות, לייעץ ולהסדיר סוגיות בעייתיות בתחום האתיקה. דרכו של הממונה היא שיתוף פעולה, ולכן פעילותו תתבסס על בירור העובדות והתוויית הדרך הראויה. הממונה אינו מפעיל סנקציות על עובדים, ובמקרה הצורך יפנה את הסוגיה לגורמים המתאימים בחברה. הממונה על יישום הקוד האתי יבטיח אנונימיות, אם תתבקש, ויעניק הגנה לחושפי שחיתויות.

למען הסר ספק, בכל מקום שבו נכתב "עובדים", הכוונה לעובדים ומנהלים. בכל מקום שננקטה לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

להדפסה