דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מדיניות ESG ואמות מידה ממשל תאגידי

יולי 2022

מדיניות ESG


מבוא

1. בקבוצת מנורה מבטחים מספר גופים מוסדיים (להלן : "מנורה" ו/או "החברה") המנהלים, בין היתר, מאות מיליארדי ש"ח של הציבור במטרה להשיא תשואה על חסכונותיהם. 


2. מנורה מאמינה כי ניהול שוטף תוך התחשבות בהיבטי ESG (Environmental, Social,and Governance) - שיקולים סביבתיים, חברתיים ושיקולי ממשל תאגידי, על ידי תאגידים, לרבות התנהלות שקופה בהיבטי ESG והפצת מידע רלוונטי למחזיקי העניין, יפחיתו את הסיכון של אותו התאגיד ויאפשרו קיימות שלו בטווח הבינוני - ארוך, ובכך גם יתמוך בהשאת תשואה ראויה למחזיקי עניין בתאגיד, ובכלל זה, למשקיעים.


3. לאור האמור, מצאה מנורה לנכון לאמץ מדיניות השקעה ביחס לשיקולי ESG השואפת לאזן בין מכלול האינטרסים של העמיתים והשיקולים הציבוריים, תוך הסתכלות רחבה על המציאות הכלכלית, החברתית והסביבתית בישראל ובעולם.


4. יובהר, כי מנורה מצויה בתהליך מתמשך של הטמעת היבטי ESG במנגנוני קבלת החלטות ההשקעה ולפיכך, כאשר וככל שיתפרסם מידע חדש ועדכני בנושא, החברה תעדכן בהתאם, וככל שיידרש, את מדיניות ומתודולוגית ההשקעות שלה בנושאי ESG.אופן היישום

5. בכל בחינה של השקעה חדשה, תבחן החברה את ההשקעה, בין היתר, גם בהיבטי ESG, כאשר בהינתן שיקולי סיכון/תשואה, תינתן עדיפות לאפיקי השקעה בעלי פרמיית סיכון ESG נמוכה (דירוג ESG גבוה), בהשוואה לאפיקי השקעה בעלי מאפיינים זהים. 


6. בגין כל השקעה חדשה תבחן החברה, בין היתר, את הפרמטרים הבאים, כחלק ממכלול ההיבטים שיבחנו טרם החלטת ההשקעה:

6.1. דירוג ESG של התאגיד, בהתאם לדירוג שיינתן ע"י חברות דירוג מובילות בתחום (בארץ ובחו"ל, לפי העניין) שמנורה בחרה להתבסס על דירוגיהן (להלן: "חברות הדירוג"), ככל שדירוג כאמור זמין בנסיבות.

6.2. בהעדר דירוג ESG לתאגיד ע"י חברות הדירוג, תבחן מנורה את אופי פעילות החברה בעצמה ו/או בסיוע חברת דירוג או גורם מקצועי [1]אחר, במידת האפשר באופן סביר בהתאם לנסיבות.

6.3. בגין השקעה מהותית[2], אשר גלומים בה סיכוני ESG רלוונטיים או סיכוני ESG אשר עשויים להשפיע באופן מהותי על ביצוע תיק ההשקעות, תבקש החברה לקבל מהתאגיד את דוח ה- ESG העדכני שהפיץ ותבחן את מכלול היבטי ה- ESG שהובאו בדוח, ובמיוחד סיכוני אקלים, סיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים. בהעדר דוח ESG עדכני, תפעל החברה, במידת האפשר באופן סביר בהתאם לנסיבות, לקבל את המידע הנ"ל באמצעות שאלון ייעודי.

6.4. מנורה באמצעות מנהלת הסיכונים, תבחן מעת ולעת, ולפחות אחת לשנתיים, את הסיכונים המתפתחים המהותיים הרלוונטיים להשקעותיה.

6.5. מנורה תקבע, בנוהל ייעודי, כללים ומדרג סמכויות לקבלת החלטות השקעה בהתאם לדירוג ה- ESG של התאגיד הנבחן להשקעה. 


7. לעניין השקעות קיימות, נכון למועד פרסום המדיניות דנן:

7.1. מנורה תפעל, ככל הניתן בנסיבות, בקשר עם השקעות קיימות להשלמת המידע כמפורט בסעיף 6 לעיל.

7.2. מנורה תבקש, ככל הניתן בנסיבות, להביא לשיפור איכות היבטי ה- ESG בתאגידים השונים ובעיקר בתאגידים בהם יש לה החזקה מהותית. הנושא ייבחן לכל הפחות אחת לשנה, ותשקול דרכי פעולתה בהתאם לנסיבות לפי העניין. 


8. כמו כן, תשאף מנורה להתאים את היקף השקעותיה בתעשיות עתירות אנרגיה הנשענות על מקורות אנרגיה בלתי מתחדשים להיקפים מצטברים המבטאים הפחתת פליטות גזי חממה ולניטרליות פליטות גזי חממה עד לשנת 2050, זאת בהתאם למדיניות הציבורית המוצהרת של מדינת ישראל [3]. מנורה תגדיר בנוהל ייעודי את אופן יישום עקרון זה בפועל, לרבות על דרך של התאמת החזקותיה בתאגידים כאמור.


9. בנוסף, תימנע מנורה מהשקעות בחברות העוסקות במישרין בתחומי ההימורים [4], פורנוגרפיה, נשק לא חוקי ומעקבים בלתי חוקיים. 


10. ביחס ליתר הענפים, מנורה תשאף, כאמור, לתת משקל יתר לתאגידים שהערכות ה- ESG שלהם גבוהות למול קבוצת הייחוס הרלוונטית ו/או לתאגידים אשר יציגו מגמת שיפור בהיבטי ESG. 


11. בנוסף, מנורה תשאף להביא לשיפור באיכות ה- ESG בתאגידים המוחזקים על ידה. במסגרת זו, תעודד מנורה את התאגידים לפרסם נתונים ומידע אודות היבטי ESG (דוחות ESG, נתוני פליטות פחמן, סיכוני ESG מהותיים בפעילות החברה וכדו').כללים להתקשרות עם נותן שירות בעל מומחיות

12. לאור ראשוניותו של תחום ה- ESG בארץ ובעולם המחייב התמחות על בסיס מידע רחב, תפעל מנורה בתחום זה באמצעות גורמים מקצועיים מתמחים חיצוניים ובלתי תלויים. ---

[1] במידת האפשר באופן סביר בנסיבות, תיערך אף פנייה ישירה לתאגיד הנבחן. לחברות פרטיות תיערך הפנייה באמצעות שאלון ייעודי.

[2] מהותית=החזקה עשרה אחוזים בתאגיד ומעלה.

[3] החלטה 1403 של מדינת ישראל (התוכנית הלאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית) וכל החלטה מאוחרת אשר תשנה החלטה זו.

[4] תאגיד שעיקר הכנסותיו מקורן בהימורים. 
אמות מידה ממשל תאגידי

לשם בחינת היבטי הממשל התאגידי מסתייעת מנורה במודל ייעודי להערכת סיכון, שנערך ע"י חברת דירוג.

המודל מעריך את רמת סיכון הממשל התאגידי של התאגידים הנסחרים בבורסה בתל אביב על בסיס כ- 100 פרמטרים שונים ומבוסס על מידע פומבי.

המודל מורכב מ- 4 קטגוריות ראשיות:

  • דירקטוריון והנהלה
  • ביקורת (פנימית וחיצונית)
  • שקיפות, זכויות בעלי מניות, ציות, אכיפה וניהול סיכונים
  • מדיניות תגמול

דירוג ציון הערכת סיכון הממשל התאגידי מחולק ל- 7 דירוגי איכות ומציג את הערכת הסיכון האבסולוטית של החברה והיחס של הערכה זו אל מול כלל המאגר בפילוח לפי קטגוריות המודל.