דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

אודות ותחומי פעילות - מנורה מבטחים ביטוח

תחילת פעילות: 1935

בעלת מניות: מנורה מבטחים החזקות בע"מ, חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

 

אודות מנורה מבטחים ביטוח

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הינה חברת ביטוח הפעילה בכל תחומי הביטוח העיקריים בישראל - ביטוח כללי, ביטוח חיים וביטוח בריאות, הינה קבוצת ביטוחי הרכב הגדולה בישראל והיא נמנית על חמש חברות הביטוח הגדולות בישראל.

החברה נמצאת בקשרים עסקיים עם כ-1,500 סוכני ביטוח מקצועיים ומיומנים, המעניקים שירותים ללקוחות החברה, בכלל רחבי הארץ.

 

התפתחות עסקי החברה

החברה האם של מנורה מבטחים ביטוח, מנורה מבטחים החזקות, התאגדה בישראל (פלשתינה) והחלה פעילותה בשנת 1935, כמורשת לוידס בישראל, ומאז 1939 - כחברת ביטוח.

בשנת 1963, נרכשה קבוצת מנורה מבטחים על ידי משפחת פישל פריש, ומאז היא מוחזקת על ידי בני המשפחה.

בשנת 1998, בוצע הליך של פיצול עסקי הביטוח של החברה האם, כך שאלה הועברו אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, אשר התאגדה בשנת 1995, כחברה פרטית.

תחומי הפעילות העיקריים של החברה הינם כמפורט להלן:

ביטוח כללי

הביטוחים העיקריים בתחום זה הינם - ביטוח רכב חובה; ביטוחי רכב רכוש; ביטוחי חבויות; ביטוחי רכוש;

להלן פירוט הענפים הביטוחיים העיקריים בתחום זה -

 

 • ביטוח רכב חובה - שהינו ביטוח סטטוטורי, הכולל כיסוי ביטוחי לנזקי גוף, שנגרמו כתוצאה משימוש בכלי רכב מנועי, ואשר על כל בעל רכב מנועי לרכוש, כנדרש על פי דין.

 • ביטוח רכב רכוש - הכולל כיסוי ביטוח לנזקי רכוש לרכב המבוטח (נזקי גניבה, נזקי תאונה, נזקי טבע וכו') וכן ביטוח חבות כלפי צד ג' בגין נזק שנגרם על-ידי כלי הרכב המבוטח.

 • ביטוח חבויות - הכולל, בין היתר, ביטוחי אחריות מעבידים, אחריות מקצועית, אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אחריות צד שלישי, אחריות טיב המוצר וכדומה.

 • ביטוח רכוש - הכולל, בין היתר, ביטוחי דירות, ביטוחי בתי עסק, ביטוחים הנדסיים וכדומה.


ביטוח חיים

הביטוחים העיקריים בתחום ביטוח החיים הינם - חיסכון (לרבות פנסיוני); ביטוח חיים; ביטוח אובדן כושר עבודה; ביטוחים קבוצתיים; פוליסות לגיל השלישי ומוצרים ייעודים להסדרי פרישה ופרישה מוקדמת.

להלן פירוט הענפים הביטוחיים העיקריים בתחום זה –

 • חיסכון - המעניק למבוטחים אפשרות לחיסכון (לרבות פנסיוני) לטווחי זמן שונים.

 • ביטוח חיים וכיסויים ביטוחיים נוספים – כולל כיסוי למקרה מוות מכל סיבה שהיא, ביטוח חיים למשכנתא, מוות מתאונה ונכות מקצועית.

 • ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח משלים לביטוח נכות בקרן פנסיה - אשר מספקים מענה כלכלי בתקופת אי הכושר, במקרה של מחלה או תאונה הגורמות לאובדן כושר עבודה, מלא או חלקי.

 • ביטוחים קבוצתיים - ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי או ביטוח חיים קבוצתי, אשר משווקים בדרך כלל למעסיקים או איגודים המייצגים קבוצת מבוטחים בעלי זיקה משותפת.

 • פוליסות ללקוחות הגיל השלישי - אשר מספקות מענה לצרכים והעדפות שונות של הלקוחות לקראת גיל הפרישה.

 • מוצרים ייעודים להסדרי פרישה ופרישה מוקדמת - אשר מציעים פתרונות ייחודיים למעסיקים לפרישה מוקדמת, המשמשים השלמה/תוספת להסדרים פנסיוניים קיימים. 


ביטוח בריאות

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משווקת ביטוחי בריאות פרטיים שמשלימים או חליפיים לסל הבריאות ו/או לשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים (שב"ן).


תחום הבריאות מתחלק לענפים לטווח ארוך וענפים לטווח קצר.

בטווח הארוך:

 • הוצאות רפואיות – כיסויים שמטרתם להעניק למבוטח שקט נפשי והגנה בהתמודדות עם בעיה רפואית קלה כחמורה, החל מהתייעצויות עם רופאים מומחים, בדיקות אבחוניות, בחירת מנתחים בבתי חולים פרטיים, תרופות מחוץ לסל הבריאות וכלה בהשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל.

 • מחלות קשות – פיצוי בקרות מחלה קשה. הפיצוי משתנה בהתאם לרשימת מחלות מקיפה ורחבה.


בטווח הקצר

 • ביטוח תאונות אישיות – פיצוי במקרה של תאונה הכולל מוות מתאונה, נכות מתאונה, ימי החלמה, שברים וכוויות (החל מ-01.05.21 לא משווק למבוטחים חדשים).

 • ביטוח בריאות לעובדים זרים ותיירים - באמצעות לאומית שירותי בריאות.

 • ביטוח נסיעות לחו"לבנוסף, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משווקת ביטוחי בריאות ושיניים קולקטיביים למעסיקים וארגונים. כמו כן, החברה מבטחת בביטוחי סיעוד קולקטיביים את קופת חולים מאוחדת, לאומית שירותי בריאות וצוות משרתי הקבע.

מנורה מבטחים מאמינה במקצועיות, חדשנות ושירות מהמעלה הראשונה לסוכניה ולקוחותיה, ותחום הבריאות נבחר מדי שנה במקומות ראשונים בתחום השירות.


-------------------------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.