דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

אודות ותחומי פעילות - מנורה מבטחים ביטוח

ארי קלמן

יו"ר

יהודה בן אסאייג

מנכ"ל

תחילת פעילות:
1935

בעלת מניות: מנורה מבטחים החזקות בע"מ, חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

אודות מנורה מבטחים ביטוח

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הינה חברת ביטוח הפעילה בכל תחומי הביטוח העיקריים בישראל - ביטוח כללי, ביטוח חיים וביטוח בריאות, והיא נמנית על חמש חברות הביטוח הגדולות בישראל.

הקבוצה נמצאת בקשרים עסקיים עם כ-1,500 סוכני ביטוח מקצועיים ומיומנים, המעניקים שירותים ללקוחות החברה, בכלל רחבי הארץ.

התפתחות עסקי החברה

החברה האם של החברה, מנורה מבטחים החזקות, התאגדה בישראל (פלשתינה) והחלה פעילותה בשנת 1935, כמורשת לוידס בישראל, ומאז 1939 - כחברת ביטוח. בשנת 1963, נרכשה קבוצת מנורה מבטחים על ידי משפחת פישל פריש, ומאז היא מוחזקת על ידי בני המשפחה. בשנת 1998, בוצע הליך של פיצול עסקי הביטוח של החברה האם, כך שאלה הועברו אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, אשר התאגדה בשנת 1995, כחברה פרטית.

לאורך השנים, ביססה לעצמה החברה שם של חברה אמינה, יציבה וסולידית, המעניקה ללקוחותיה שירות מקצועי, אמין ויעיל. כל אלה אפשרו לחברה לפנות לקהל יעד מגוון ולהעניק לו פתרונות בטוחים ומשתלמים גם יחד. את הצלחותיה הרבות של החברה ניתן לזקוף לזכות ניהול השקעות מקצועי, תוך השגת תשואות עודפות בפוליסות ביטוח חיים המשתתפות ברווחי השקעה (משנת 1992), אופי פעילות המשלב מוצרים איכותיים, הון אנושי מיומן ומקצועי, שירות יעיל ופיתוח פתרונות יצירתיים העונים על צרכי הלקוחות.

תחומי הפעילות העיקריים של הקבוצה הינם כמפורט להלן:

ביטוח כללי

הביטוחים העיקריים בתחום זה הינם - ביטוח רכב חובה; ביטוחי רכב רכוש; ביטוחי חבויות; ביטוחי רכוש;

להלן פירוט הענפים הביטוחיים העיקריים בתחום זה -

  • ביטוח רכב חובה, שהינו ביטוח סטטוטורי, הכולל כיסוי ביטוחי לנזקי גוף, שנגרמו כתוצאה משימוש בכלי רכב מנועי, ואשר על כל בעל רכב מנועי לרכוש, כנדרש על פי דין.
  • ביטוח רכב רכוש, הכולל כיסוי ביטוח לנזקי רכוש לרכב המבוטח (נזקי גניבה, נזקי תאונה, נזקי טבע וכו') וכן ביטוח חבות כלפי צד ג' בגין נזק שנגרם על-ידי כלי הרכב המבוטח.
  • ביטוח חבויות הכולל, בין היתר, ביטוחי אחריות מעבידים, אחריות מקצועית, אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אחריות צד שלישי, אחריות טיב המוצר וכדומה.
  • ביטוח רכוש, הכולל, בין היתר, ביטוחי דירות, ביטוחי בתי עסק, ביטוחים הנדסיים וכדומה.

בנוסף, החברה מחזיקה בסוכנות הביטוח - אורות סוכנות לביטוח חיים (2005) בע"מ - כמפורט בתרשים מבנה ההחזקות של החברה. הסוכנות עוסקת בכל תחומי ביטוח חיים, החיסכון ארוך הטווח וביטוח בריאות ומשמשת כסוכנות הסדר.

---------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.