דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מדיניות הצבעה באסיפות כלליות - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

  1. בהתאם להוראות הדין ובפרט תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009 (להלן – "התקנות"), וחוזר גופים מוסדיים 2014-9-6 הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל (להלן: "החוזר"), חלה על משקיע מוסדי חובת השתתפות והצבעה באסיפה כללית של תאגיד שהוא בעל זכות הצבעה בו בנושאים המפורטים בתקנות.
  2. לשם כך התקשרה מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "מנורה") עם גורם מקצועי מיומן (אנטרופי שירותי מחקר כלכליים בע"מ, להלן: "חברת אנטרופי") המתמחה, בין היתר, בבחינה ובגיבוש המלצות הצבעה באסיפות כלליות ובפרט בנושאים המפורטים בתקנות.
  3. במרץ 2019 פרסמה חברת אנטרופי בשיתוף עם מנורה את מדיניות הצבעה בעת הפעלת proxy באסיפות כלליות, ומסמך עדכון מדיניות הצבעה באסיפות כלליות לשנת 2019-2020 (להלן: "מדיניות ההצבעה") המפורטת במסמך המצ"ב - מדיניות הצבעה באסיפות כלליות לשנת 2019-2020.
  4. ב-31 במרץ 2019 אישרה וועדת ההשקעות את מדיניות ההצבעה החדשה לשנת 2019-2020 כמחויב על פי התקנות והחוזר, למעט לעניין הצבעות המסגרת הסדרי אג"ח אשר בהם תצביע מנורה באופן עצמאי ובהתאם לנוהל חובות בעייתיים.
  5. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור, מנורה יכולה לסטות מהמלצות ההצבעה של חברת אנטרופי תוך הבאת הנושא לאישור מוקדם של ועדת ההשקעות משתתף.

החלטת הוועדה:

הוועדה מאשרת ומאמצת את מדיניות ההצבעה באסיפות כלליות לשנת 2019-2020 של אנטרופי שירותי מחקר, כפי שהוצגה, בהצבעה באסיפות כלליות של אג"ח לא סחיר במידה ומדובר בנושא מהותי, יובא לאישור וועדת אשראי ו/או מנהל אגף השקעות לפי מדרג הסמכויות.

באסיפות כלליות של הסדרי חוב, מנורה פועלת לפי מדיניות הדירקטוריון ומדרג הסמכויות בנוהל חובות בעיתיים, ככל שיש המלצה של אנטרופי במקרים של הסדרי החוב, היא תילקח בחשבון ויינתן שיקול דעת לאגף השקעות לפעול תוך מקסום הרווחים מהחוב וטובת העמיתים.