דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

חבות כלפי צד שלישי

כיסוי בקרות אירוע בלתי צפוי שבגינו נגרם נזק גוף ו/או נזק רכוש ואשר בגינם חב המבוטח לצד שלישי.

תנאי לקיום חבותו של המבטח על פי פרק זה יהיה התאמת חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי להגדרת חבות זו בישראל על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ו- 1968.

גבול האחריות לכיסוי הינו עד לסך של $250,000, ללא ניכוי השתתפות עצמית.

הכיסוי ניתן להסרה.

רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטחת.

לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים - יש ללחוץ כאן