דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטוח הגנה משלימה

הגנה משלימה

* התוכנית אינה משווקת נכון למועד זה

בתאריך 01 במאי 2021, נכנסו לתוקף הוראות חדשות של רשות שוק ההון לעניין ביטוח תאונות אישיות. אנו פועלים לאישור תוכנית ביטוח תאונות אישיות התואמת להוראות. לאחר אישור התכנית ניתן יהיה לרכוש ביטוח תאונות אישיות בחברתנו.

הגנה משלימה הינה תכנית פיצוי במקרה של תאונה, עם הכיסוי הגבוה בישראל. תאונות הינן אירוע בלתי צפוי מטבען, והן עלולות לקרות לכל אחד בדרכים (תאונות דרכים), בפעילות ספורטיבית, בבית או ברחוב, ולכן חשוב להקדים ולבטח את כל המשפחה.

פירוט הכיסויים בתוכנית

הגנה משלימה מבית מנורה מבטחים ביטוח, מעניקה פיצוי כספי בקרות אחד או יותר ממקרי הביטוח הבאים כתוצאה מאירועי תאונה בלבד בישראל או בחו"ל:

א. תוכנית בסיס

 • מוות מתאונה - במקרה של תאונה בחו"ל, פיצוי בשיעור 150%.
 • כוויות מתאונה - אש, רותחין וחומצה.
 • סיעודי מתאונה – פיצוי חד פעמי לאחר 60 יום.
 • אשפוז יומי בבית חולים עקב תאונה – החל מהיום השלישי ועד 26 שבועות.
  • אשפוז בטיפול נמרץ - פיצוי בשיעור 150%.
  • אשפוז בבית חולים בחו"ל - פיצוי בשיעור 200%.

כיסויים נלווים

 • אחות פרטית בעת אשפוז.
 • הוצאות פינוי באמבולנס.
 • העברה במטוס / מסוק בין בתי חולים.
 • הוצאות שהייה של קרוב משפחה במלון בקרבת בית חולים.
 • טיפולי פיזיותרפיה / רפואה משלימה.
 • אביזרים רפואיים.
 • טיפולי שיניים משקמים - במקרה של תאונת דרכים - שיפוי בשיעור 200%.
 • הוצאות משפטיות לצורך מימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי.
 • הוצאות ניתוח פלסטי כתוצאה מתאונה.
 • כיסויים ייחודיים לילדים:
  • טיפולים פסיכולוגיים / פסיכיאטריים לאחר אירוע קשה.
  • פיצוי בעת היעדרות מבחינת מגן / בגרות.
  • פיצוי כפול לילד המבוטח בפוליסה בעת מות שני ההורים כתוצאה מתאונה.

​ב. הרחבות להגנה משלימה - אופציונלי

 • שברים מתאונה.
 • נכות מתאונה.
 • ביטול חריג ספורט אתגרי.
 • ביטול רכב דו-גלגלי (מגיל 21).

חשוב לדעת

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.