מצגת לאנליסטים false
1 מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ ת121
- פומבי
10745 מספר ברשם: 513937714
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
2342 שם מקוצר: מנורה מב הון
75 רחוב: אלנבי 115 , תל אביב 61008
טלפון: 03-7107649 , , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: TALHE@MENORA.CO.IL שודר במגנא: 17/06/2015
אסמכתא: 2015-01-050661
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: מצגת לאנליסטים
מצורף קובץ מנורה_מבטחים_ביטוח-_מצגת_למשקיעים_03_2015_17615_isa.pdf

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 17/06/2015 בשעה: 14:45
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שמות קודמים של ישות מדווחת:
תאריך עדכון מבנה הטופס: 03/06/2015

שם מדווח אלקטרוני: הפלינג לודמיר טל , תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי , שם חברה מעסיקה: .
אלנבי 115 תל אביב 6100802 , טלפון: 03-7107749 , פקס: 03-7107633 , דואר אלקטרוני: talhe@menora.co.il 1