מחיקת ייצוגית-חברה בת false
1 מנורה מבטחים החזקות בע"מ ת053
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD פומבי
1634 מספר ברשם: 520007469
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
451 שם מקוצר: מנורה מב החזקות
35 רחוב: אלנבי 115, ת"ד 927 , תל אביב 61008
טלפון: 03-7107801 , , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL שודר במגנא: 26/03/2014
אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il
אסמכתא: 2014-01-024660
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: מחיקת ייצוגית-חברה בת

1.
_________

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
26/03/2014 בשעה 09:30 .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2013-01-017433     2014-01-014979    
שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 02/03/2014

שם מדווח אלקטרוני: עירשי שמעון , תפקידו: יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה , שם חברה מעסיקה: .
אלנבי 115 תל אביב 61008 , טלפון: 03-7107801 , פקס: 03-7606711 , דואר אלקטרוני: shimoni@menora.co.il 1