אישור הסתלקות false
מנורה מבטחים החזקות בע"מ 1 75
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD
מספר ברשם: 520007469 1634

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת121 ( פומבי )   שודר במגנא: 03/10/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-01-100843 שעת שידור: 08:59 08:59:23

דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: אישור הסתלקות


מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: 2019-01-073536 2016-01-001660 _________


מצורף קובץ _________

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 02/10/2019 בשעה: 16:53
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2019
שם מקוצר: מנורה מב החזקות
כתובת: זבוטינסקי 23 , רמת גן 5251102   טלפון: 03-7107801 , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL   אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: עירשי שמעון תפקידו: יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: אלנבי 115 , תל אביב 61008 טלפון: 03-7107801 פקס: 03-7606711 דואר אלקטרוני: shimoni@menora.co.il 1