הסתלקות מיצוגית - חברה בת false
1 מנורה מבטחים החזקות בע"מ ת121
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD פומבי
1634 מספר ברשם: 520007469
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
451 שם מקוצר: מנורה מב החזקות
75 רחוב: אלנבי 115, ת"ד 927 , תל אביב 61008
טלפון: 03-7107801 , , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL שודר במגנא: 04/02/2014
אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il
אסמכתא: 2014-01-030613
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: הסתלקות מיצוגית - חברה בת
מצורף קובץ _________

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 03/02/2014 בשעה: 14:00
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2013-01-114693     2013-01-105772    
שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/12/2013

שם מדווח אלקטרוני: עירשי שמעון , תפקידו: יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה , שם חברה מעסיקה: .
אלנבי 115 תל אביב 61008 , טלפון: 03-7107801 , פקס: 03-7606711 , דואר אלקטרוני: shimoni@menora.co.il 1