תובענה ייצוגית – חברה בת false
מנורה מבטחים החזקות בע"מ 1 75
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD
מספר ברשם: 520007469 5584

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת121 ( פומבי )   שודר במגנא: 14/09/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-092955 שעת שידור: 18:44 18:40:21

דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: תובענה ייצוגית – חברה בת


מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ _________ _________


מצורף קובץ _________

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 14/09/2017 בשעה: 11:35
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 09/08/2017
שם מקוצר: מנורה מב החזקות
כתובת: אלנבי 115 , תל אביב 6581708   טלפון: 03-7107801 , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL   אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: קומפל שי תפקידו: מנהל כספים שם חברה מעסיקה: -
כתובת: אלנבי 115 , תל אביב 61008 טלפון: 03-7107749 פקס: 03-7107633 דואר אלקטרוני: SHAIK@MENORA.CO.IL 1