_________ false
מנורה מבטחים החזקות בע"מ 1 470
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD
מספר ברשם: 520007469 10744

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת125 ( פומבי )   שודר במגנא: 15/09/2016
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2016-01-124156 שעת שידור: 17:02 17:01:29

דוח מיידי על דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג

ביום 15/09/2016 פרסמה מידרוג _________ :

דוח דירוג/הודעה עדכני

הודעה על הפסקת דירוג

1. דוח דירוג או הודעה
דירוג של התאגיד: _________ _________ _________ _________ _________ הערות/מהות ההודעה: _________ _________

היסטוריית דירוגים ב- 3 השנים הקודמות למועד הדירוג/הודעה:
מועד נשוא הדירוג דירוג הערות / מהות ההודעה
_________
_________ _________
_________ _________ _________
_________
_________
הסבר: בהיסטוריית הדירוגים יש לפרט רק את היסטוריית הדירוג של החברה המדרגת נשוא הדוח המיידי

דירוג תעודות התחייבות של התאגיד:
שם וסוג נייר ערך מספר נייר בבורסה חברה מדרגת דירוג נוכחי הערות / מהות ההודעה
5660048
מידרוג
_________
מידרוג _________
_________ Aa3.il stable
אישור דירוג
_________
5660055
מידרוג
_________
מידרוג _________
_________ Aa3.il stable
אישור דירוג
_________
0000000
מידרוג
_________
מידרוג _________
_________ Aa3.il stable
דירוג ראשוני
_________

היסטוריית דירוגים ב- 3 השנים הקודמות למועד הדירוג/הודעה:
שם וסוג נייר ערך מספר נייר בבורסה מועד סוג ני"ע המדורג דירוג הערות / מהות ההודעה
5660048 09/01/2014
מידרוג _________
_________ Aa3.il stable
אישור דירוג
_________
5660055 09/01/2014
מידרוג _________
_________ Aa3.il stable
אישור דירוג
_________
5660048 15/04/2015
מידרוג _________
_________ Aa3.il stable
אישור דירוג
_________
5660055 15/04/2015
מידרוג _________
_________ Aa3.il stable
אישור דירוג
_________
5660048 29/06/2015
מידרוג _________
_________ Aa3.il stable
אישור דירוג
_________
5660055 29/06/2015
מידרוג _________
_________ Aa3.il stable
אישור דירוג
_________
הסבר: בהיסטוריית הדירוגים יש לפרט רק את היסטוריית הדירוג של החברה המדרגת נשוא הדוח המיידי

מצ"ב דוח הדירוג: דוח_דירוג_15_09_16_isa.pdf


2. ביום _________ הודיעה _________ _________ על הפסקת דירוג ל: _________


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 26/07/2016
שם מקוצר: מנורה מב החזקות
כתובת: אלנבי 115 , תל אביב 6581708   טלפון: 03-7107801 , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL   אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: הפלינג לודמיר טל תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: אלנבי 115 , תל אביב 6100802 טלפון: 03-7107749 פקס: 03-7107633 דואר אלקטרוני: talhe@menora.co.il 1