טיוטת שטר לאחר הערות false
מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ 1 75
-
מספר ברשם: 513937714 10745

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת121 ( פומבי )   שודר במגנא: 08/02/2018
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2018-01-011247 שעת שידור: 15:33 15:11:28

דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: טיוטת שטר לאחר הערות


מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: 2018-01-009681 _________ _________


מצורף קובץ מנורה_שטר_נאמנות_רובד_2_טיוטה_2_לפרסום_isa.pdf

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 08/02/2018 בשעה: 15:00
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/01/2018
שם מקוצר: מנורה מב הון
כתובת: אלנבי 115 , תל אביב 61008   טלפון: 03-7107649 , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: TALHE@MENORA.CO.IL  

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: הפלינג לודמיר טל תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: אלנבי 115 , תל אביב 6100802 טלפון: 03-7107749 פקס: 03-7107633 דואר אלקטרוני: talhe@menora.co.il 1