_________ false
1 מנורה מבטחים החזקות בע"מ ת133
דף לוואי MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD פומבי
1634 מספר ברשם: 520007469
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
451 שם מקוצר: מנורה מב החזקות
79 רחוב: ת"ד 927 , תל אביב 61008
טלפון: 03-7107983 , 03-7107864 , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL תאריך שידור: 14/12/2011
אסמכתא: 2011-01-361545
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח משלים לדוח שהוגש בתאריך 30/11/2011 שמספר אסמכתא שלו 2011-01-346467
עיקרי הפרטים שנוספו / הושלמו:
דוח מיידי על עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה
לפי תקנה 2 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א-2001
הסבר: טופס זה משמש גם להגשת דוח מתקן או תיקון לדוח.
1. מוגש בזה דוח מיידי על עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה. דוח_עסקה_משלים_141211_isa.pdf
הסבר: במידה ועל סדר יומה של האספה ישנם נושאים נוספים מלבד אישור עסקה עם בעל שליטה, יש לכלול את כל הפרטים הנדרשים על פי דין בקובץ המצורף.
2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 24/11/2011
3. מספר אסמכתא של דוח מקדמי _________ , מועד הגשתו _________ ; עיקרי השינויים שנערכו בדוח זה לעומת הנוסח האחרון של הדוח המקדמי.
הסבר: יש למלא אם הוגש דוח מקדמי
4. מספר האסמכתא של דוח העסקה המקורי _________ , המועד בו הוגש לראשונה דוח העסקה המקורי _________ . מספרי האסמכתא של טיוטות קודמות שהוגשו _________ , _________ , _________ .
הסבר: יש למלא אם מדובר בדוח מתקן
5. סוג העסקה
מס' סוג העסקה
1 תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה
2 שיפוי, פטור ו/או ביטוח
5א. במידה ומדובר בעסקה שעניינה הקצאה פרטית נא למלא את הפרטים הבאים:
      1. סוג ההצעה _________
      2. ניירות הערך המוקצים
     
מס' סוג נייר: מספר הנייר המוקצה בבורסה (אם רשום): כמות מוקצית: השיעור שמקנים ניירות הערך המוקצים בזכויות הצבעה: השיעור שמקנים ניירות הערך המוקצים בהון:
1 _________ _________ _________ _________ _________
הסבר: השיעור יחושב על פי הזכויות בחברה לפני ההצעה; במידה ומוקצים ני"ע המירים יש לציין את השיעור שהי מהווים כאילו הומרו או מומשו.

3. החברה פנתה לבורסה ביום _________ כדי לקבל אישור רישום למסחר של המניות המוצעות או הנובעות מניירות הערך המוצעים על פי דוח זה.

6. לדוח לא צורפו דוחות כספיים לפי תקנה 6 (ו); שם רו"ח
דוח הסקירה/ חוות הדעת של רו"ח לדוחות כספיים שצורפו, זהה לעותק החתום במקור שנמסר לחברה.
אם לא צורפו דוחות כספיים יש לפרט את הסיבה אחר
7. לדוח לא צורפו חוות דעת מקצועיות:
מס' שם נותן חוות הדעת תאריך תוקף חוות הדעת
1 _________
הסבר: אין לציין בסעיף זה את חוות דעת או דוחות סקירה של רו"ח
8. מועד כינוס האסיפה: 05/01/2012 בשעה 11:00
בכתובת .
אם מדובר בדוח מתקן, נא ציין את המועד המקורי של כינוס האסיפה כפי שנקבע בדוח המקורי _________ .
9. מספר ניר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה: 566018 , _________
10. המועד הקובע לצורך זכאות להשתתף באסיפה 08/12/2011
11. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה, לרבות מען משרדו ומספרי הטלפון והפקסמליה
12. במידה ומדובר בהצעה פרטית חריגה, יש לציין :
  טרם שולמה אגרת טיפול
  אגרת טיפול כפי שהייתה במועד פרסום ההצעה הפרטית החריגה: 4,000 ₪. תוספת אגרה: שווי ניירות הערך המוצעים
_________ * 0.03% = _________ . סה"כ סכום האגרה: _________
האגרה שולמה ביום _________ באמצעות שובר מספר _________ .
הסבר: שווי ניירות הערך יחושב כקבוע בתקנות.
13. מצורף/ים נוסח כתב הצבעה הודעת עמדה
כתב_הצבעה_isa.pdf
הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
כתובת אתר האינטרנט שבו ניתן להצביע:
הסבר: יש למלא שדה זה במידה והחברה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט לפי תקנה 5 (ג) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.
כתובת הדואר האלקטרוני שחבר הבורסה רשאי להמציא שם את החומר שהוא חייב בהמצאתו לחברה לפי תקנה 4 (ג) (1) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה, התשס"ו - 2005):
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 27/11/2011

שם מדווח אלקטרוני: עירשי שמעון , תפקידו: מזכיר החברה , שם חברה מעסיקה: .
אלנבי 115 תל-אביב 61008 , טלפון: 03-7107801 , פקס: 03-7107633 , דואר אלקטרוני: shimoni@menora.co.il 2