תובענה נגזרת נגד קופ"ח כללית false
1 מנורה מבטחים החזקות בע"מ ת053
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD פומבי
5585 מספר ברשם: 520007469
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
451 שם מקוצר: מנורה מב החזקות
35 רחוב: אלנבי 115, ת"ד 927 , תל אביב 61008
טלפון: 03-7107801 , , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL שודר במגנא: 11/02/2014
אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il
אסמכתא: 2014-01-037465
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 10/02/2014 שמספר אסמכתא שלו: 2014-01-036541
השיבוש:
סיבת השיבוש:
עיקרי התיקון:
דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: תובענה נגזרת נגד קופ"ח כללית

1.
_________

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
_________ בשעה _________ .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2014-01-036541        
שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/12/2013

שם מדווח אלקטרוני: כץ יפעת , תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי , שם חברה מעסיקה: .
אלנבי 115 תל אביב 61008 , טלפון: 03-7107523 , פקס: 03-6179099 , דואר אלקטרוני: katzy@menora.co.il 1