_________ false
1 מנורה מבטחים החזקות בע"מ ת136
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD פומבי
5585 מספר ברשם: 520007469
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
451 שם מקוצר: מנורה מב החזקות
82 רחוב: אלנבי 115, ת"ד 927 , תל אביב 61008
טלפון: 03-7107801 , , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL תאריך שידור: 31/07/2012
אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il
אסמכתא: 2012-01-197718
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור שאינה טעונה אישור אסיפה כללית
תקנה 37 א(5) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשס"ו- 2006
1. מוגש בזה דוח על אישור עסקה בהתאם לתקנה 1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס – 2000 .

2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 30/07/2012 .

3 . תמצית עיקרי העסקה ותמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה.
.
_________

4. עיקרי חוות דעת רשות החברות ועיקרי החלטת ועדת השרים לעניני הפרטה או פירוט החלופה שלפיה ניתן הפטור
הסבר: יש למלא אם מדובר בעסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת הממשלה.
.
5. מצורף קובץ _________
6. להלן נוסח תקנה 1 ג. לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס - 2000: (א) ההקלות על פי תקנות 1 עד 1 ב לא יחולו על חברה ציבורית אם בעל מניה אחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה, הודיע על התנגדותו למתן ההקלה כאמור, ובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום שבו הגישה החברה הציבורית דוח לפי חוק ניירות ערך על קבלת ההחלטה או מהיום שבו הגישה דוח מתקן לדוח האמור. (ב) הוגשה התנגדות כאמור בתקנה משנה (א), טעונה העסקה אישור בהתאם לקבוע בסעיף 273 או 275, לפי הענין.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2011-01-299676        
שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 22/07/2012

שם מדווח אלקטרוני: כץ יפעת , תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי , שם חברה מעסיקה: .
אלנבי 115 תל-אביב 61008 , טלפון: 03-7107523 , פקס: 03-7107633 , דואר אלקטרוני: katzy@menora.co.il 2