סיום כהונה ומינוי מנכ"ל – בת false
מנורה מבטחים החזקות בע"מ 1 35
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD
מספר ברשם: 520007469 10744

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת053 ( פומבי )   שודר במגנא: 31/07/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-066010 שעת שידור: 15:38 15:36:41

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: סיום כהונה ומינוי מנכ"ל – בת

1.
_דיווח_מיידי_ממה_סיום_כהונה_isa.pdf

2.

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

3. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
31/07/2017 בשעה 10:30 .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 16/07/2017
שם מקוצר: מנורה מב החזקות
כתובת: אלנבי 115 , תל אביב 6581708   טלפון: 03-7107801 , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL   אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: הפלינג לודמיר טל תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: אלנבי 115 , תל אביב 6100802 טלפון: 03-7107749 פקס: 03-7107633 דואר אלקטרוני: talhe@menora.co.il 1