_________ false
1 מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ ת125
- פומבי
10745 מספר ברשם: 513937714
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
2342 שם מקוצר: מנורה מב הון
470 רחוב: אלנבי 115 , תל אביב 6581708
טלפון: 03-7107801 , 03-7107523 , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: katzy@menora.co.il שודר במגנא: 11/06/2015
אסמכתא: 2015-01-046371
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מיידי על דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג

ביום 11/06/2015 פרסמה מידרוג _________ :

דוח דירוג/הודעה עדכני

הודעה על הפסקת דירוג

1. דוח דירוג או הודעה
דירוג של התאגיד: _________ _________ _________ _________ _________ הערות/מהות ההודעה: _________ _________

היסטוריית דירוגים ב- 3 השנים הקודמות למועד הדירוג/הודעה:
מועד נשוא הדירוג דירוג הערות / מהות ההודעה
_________
_________ _________
_________ _________ _________
_________
_________
הסבר: בהיסטוריית הדירוגים יש לפרט רק את היסטוריית הדירוג של החברה המדרגת נשוא הדוח המיידי

דירוג תעודות התחייבות של התאגיד:
שם וסוג נייר ערך מספר נייר בבורסה חברה מדרגת דירוג נוכחי הערות / מהות ההודעה
0000000
מידרוג
_________
מידרוג _________
_________ Aa3 stable
דירוג ראשוני
_________
0000000
מידרוג
_________
מידרוג _________
_________ Aa2 stable
אישור דירוג
_________
1103670
מידרוג
_________
מידרוג _________
_________ Aa3 stable
אישור דירוג
_________
1124759
מידרוג
_________
מידרוג _________
_________ A1 stable
אישור דירוג
_________
1131911
מידרוג
_________
מידרוג _________
_________ A1 stable
אישור דירוג
_________

היסטוריית דירוגים ב- 3 השנים הקודמות למועד הדירוג/הודעה:
שם וסוג נייר ערך מספר נייר בבורסה מועד סוג ני"ע המדורג דירוג הערות / מהות ההודעה
1103670 12/07/2012
מידרוג _________
_________ Aa2 negative
אחר
רשימת מעקב
1124759 12/07/2012
מידרוג _________
_________ Aa3 negative
אחר
רשימת מעקב
1103670 13/09/2012
מידרוג _________
_________ Aa2 negative
אחר
הוצאה מרשימת מעקב
1124759 13/09/2012
מידרוג _________
_________ Aa3 negative
אחר
הוצאה מרשימת מעקב
1103670 26/12/2012
מידרוג _________
_________ Aa3 stable
הורדת דירוג
_________
1124759 26/12/2012
מידרוג _________
_________ A1 stable
הורדת דירוג
_________
1103670 08/01/2014
מידרוג _________
_________ Aa3 stable
אישור דירוג
_________
1124759 08/01/2014
מידרוג _________
_________ A1 stable
אישור דירוג
_________
1103670 01/04/2014
מידרוג _________
_________ Aa3 stable
אישור דירוג
_________
1124759 01/04/2014
מידרוג _________
_________ A1 stable
אישור דירוג
_________
1131911 01/04/2014
מידרוג _________
_________ A1 stable
דירוג ראשוני
_________
1103670 26/03/2015
מידרוג _________
_________ Aa3 stable
אישור דירוג
_________
1124759 26/03/2015
מידרוג _________
_________ A1 stable
אישור דירוג
_________
1131911 26/03/2015
מידרוג _________
_________ A1 stable
אישור דירוג
_________
הסבר: בהיסטוריית הדירוגים יש לפרט רק את היסטוריית הדירוג של החברה המדרגת נשוא הדוח המיידי

מצ"ב דוח הדירוג: מנורה_מבטחים_ביטוח_בעמ_פעולת_דירוג_11062015_isa.pdf


2. ביום _________ הודיעה _________ _________ על הפסקת דירוג ל: _________


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שמות קודמים של ישות מדווחת:
תאריך עדכון מבנה הטופס: 03/06/2015

שם מדווח אלקטרוני: הפלינג לודמיר טל , תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי , שם חברה מעסיקה: .
אלנבי 115 תל אביב 6100802 , טלפון: 03-7107749 , פקס: 03-7107633 , דואר אלקטרוני: talhe@menora.co.il 1