מצגת חברה ליום 31.03.15 false
1 מנורה מבטחים החזקות בע"מ ת121
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD פומבי
1634 מספר ברשם: 520007469
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
451 שם מקוצר: מנורה מב החזקות
75 רחוב: אלנבי 115 , תל אביב 6581708
טלפון: 03-7107801 , , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL שודר במגנא: 01/06/2015
אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il
אסמכתא: 2015-01-036936
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: מצגת חברה ליום 31.03.15
מצורף קובץ מנורה_מבטחים_החזקות_מצגת_למשקיעים_isa.pdf

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 01/06/2015 בשעה: 14:00
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 15/04/2015

שם מדווח אלקטרוני: עירשי שמעון , תפקידו: יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה , שם חברה מעסיקה: .
אלנבי 115 תל אביב 61008 , טלפון: 03-7107801 , פקס: 03-7606711 , דואר אלקטרוני: shimoni@menora.co.il 1