דוח כספי של חברת האם false
מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ 1 75
-
מספר ברשם: 513937714 5860

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת121 ( פומבי )   שודר במגנא: 26/11/2018
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2018-01-107764 שעת שידור: 14:23 14:15:08

דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: דוח כספי של חברת האם


מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ _________ _________


מצורף קובץ MNORA318_isa.pdf

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 26/11/2018 בשעה: 14:15
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/11/2018
שם מקוצר: מנורה מב הון
כתובת: ז'בוטינסקי 23 , רמת גן 5251102   טלפון: 03-7107801 , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL  

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: קומפל שי תפקידו: מנהל כספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: אלנבי 115 , תל אביב 61008 טלפון: 03-7107749 פקס: 03-7107633 דואר אלקטרוני: shaik@menora.co.il 1