מחיקת בקשה לייצוגית false
מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ 1 75
-
מספר ברשם: 513937714 12137

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת121 ( פומבי )   שודר במגנא: 26/07/2018
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2018-01-070474 שעת שידור: 08:51 08:50:42

דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: מחיקת בקשה לייצוגית


מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: 2018-01-000114 _________ _________


מצורף קובץ _________

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 25/07/2018 בשעה: 12:40
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2018-01-000114     2018-01-052030    

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/07/2018
שם מקוצר: מנורה מב הון
כתובת: ז'בוטינסקי 23 , רמת גן 5251102   טלפון: 03-7107801 , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL  

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: בנק יוגב אפרת תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: ז'בוטינסקי 23 , רמת גן 5251102 טלפון: 03-7107649 פקס: 03-7107633 דואר אלקטרוני: EFRATBA@MENORAMIVT.CO.IL 1