_________ false
1 מנורה מבטחים החזקות בע"מ ת133
דף לוואי MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD פומבי
10744 מספר ברשם: 520007469
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
451 שם מקוצר: מנורה מב החזקות
79 רחוב: אלנבי 115 , תל אביב 6581708
טלפון: 03-7107801 , , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL שודר במגנא: 29/06/2015
אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il
אסמכתא: 2015-01-059016
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מיידי על עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה
לפי תקנה 2 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) התשס"א-2001
הסבר: טופס זה משמש גם להגשת דוח מתקן או תיקון לדוח.
הערה: יש לדווח את פרטי האסיפה בטופס ת460.
1. מוגש בזה דוח מיידי על עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה. מאסטר_דוח_זימון_אסיפה_סופי_נקי_isa.pdf
הסבר:
1. עסקה עם בעל שליטה כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001
2. במידה ועל סדר יומה של האסיפה ישנם נושאים נוספים מלבד אישור עסקה עם בעל שליטה, יש לכלול את כל הפרטים הנדרשים על פי דין בקובץ המצורף.

2. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 29/06/2015
3. מספר אסמכתא של דוח מקדמי _________ , מועד הגשתו _________ ; עיקרי השינויים שנערכו בדוח זה לעומת הנוסח האחרון של הדוח המקדמי.
הסבר: יש למלא אם הוגש דוח מקדמי

4. מספר האסמכתא של דוח העסקה המקורי _________ , המועד בו הוגש לראשונה דוח העסקה המקורי _________ . מספרי האסמכתא של טיוטות קודמות שהוגשו _________ , _________ , _________ .
הסבר: יש למלא אם מדובר בדוח מתקן

5. סוג העסקה
מס' סוג העסקה
1 שיפוי, פטור ו/או ביטוח
6. תאריך כניסת העסקה לתוקף 04/08/2015

7. עסקה שאינה מתן שירותים / תנאי כהונה והעסקה
משך תקופת העסקה בחודשים _________
נימוקי ועדת הביקורת לסבירות התקופה שנקצבה
עסקה למתן שירותים / תנאי כהונה והעסקה
משך תקופת העסקה בחודשים 36

7א. במידה ומדובר בעסקה שעניינה הקצאה פרטית נא למלא את הפרטים הבאים:
1. סוג ההצעה _________
2. ניירות הערך המוקצים
מס' סוג נייר: מספר הנייר המוקצה בבורסה (אם רשום): כמות מוקצית: השיעור שמקנים ניירות הערך המוקצים בזכויות הצבעה: השיעור שמקנים ניירות הערך המוקצים בהון:
1 _________ _________ _________ _________ _________
הסבר: השיעור יחושב על פי הזכויות בחברה לפני ההצעה; במידה ומוקצים ני"ע המירים יש לציין את השיעור שהי מהווים כאילו הומרו או מומשו.

3. החברה פנתה לבורסה ביום _________ כדי לקבל אישור רישום למסחר של המניות המוצעות או הנובעות מניירות הערך המוצעים על פי דוח זה.

8. לדוח לא צורפו דוחות כספיים לפי תקנה 6 (ו); שם רו"ח
דוח הסקירה/ חוות הדעת של רו"ח לדוחות כספיים שצורפו, זהה לעותק החתום במקור שנמסר לחברה.
אם לא צורפו דוחות כספיים יש לפרט את הסיבה אחר
9. לדוח לא צורפו חוות דעת מקצועיות:
מס' שם נותן חוות הדעת תאריך תוקף חוות הדעת
1 _________
הסבר: אין לציין בסעיף זה את חוות דעת או דוחות סקירה של רו"ח

10. פרטים על נציג החברה לעניין הטיפול בדוח העסקה, לרבות מען משרדו ומספרי הטלפון והפקסמליה

11. במידה ומדובר בהצעה פרטית חריגה, יש לציין :
  טרם שולמה אגרת טיפול
  אגרת טיפול כפי שהייתה במועד פרסום ההצעה הפרטית החריגה: 4,235 ₪. תוספת אגרה: שווי ניירות הערך המוצעים
_________ * 0.03% = _________ . סה"כ סכום האגרה: _________
האגרה שולמה ביום _________ באמצעות שובר מספר _________ .
הסבר: שווי ניירות הערך יחושב כקבוע בתקנות.

פרטי האסיפה ידווחו בטופס ת460
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 03/06/2015

שם מדווח אלקטרוני: הפלינג לודמיר טל , תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי , שם חברה מעסיקה: .
אלנבי 115 תל אביב 6100802 , טלפון: 03-7107749 , פקס: 03-7107633 , דואר אלקטרוני: talhe@menora.co.il 1