תובענה יצוגית- חברה אם false
1 מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ ת053
- פומבי
10745 מספר ברשם: 513937714
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
2342 שם מקוצר: מנורה מב הון
35 רחוב: אלנבי 115 , תל אביב 61008
טלפון: 03-7107649 , , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: TALHE@MENORA.CO.IL שודר במגנא: 28/03/2016
אסמכתא: 2016-01-016623
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: תובענה יצוגית- חברה אם

1.
_________

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
28/03/2016 בשעה 12:45 .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שמות קודמים של ישות מדווחת:
תאריך עדכון מבנה הטופס: 03/03/2016

שם מדווח אלקטרוני: הפלינג לודמיר טל , תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי , שם חברה מעסיקה: .
אלנבי 115 תל אביב 6100802 , טלפון: 03-7107749 , פקס: 03-7107633 , דואר אלקטרוני: talhe@menora.co.il 1