הירשמן אתי false
1 מנורה מבטחים החזקות בע"מ ת091
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD פומבי
5585 מספר ברשם: 520007469
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
451 שם מקוצר: מנורה מב החזקות
65 רחוב: אלנבי 115, ת"ד 927 , תל אביב 61008
טלפון: 03-7107801 , , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL תאריך שידור: 28/01/2013
אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il
אסמכתא: 2013-01-023925
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מיידי על מינוי נושא משרה בכירה (למעט מינוי דירקטור/ יו"ר דירקטוריון ולמעט יחיד שמונה מטעם תאגיד שהוא דירקטור)
תקנה 34 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
הסבר: אם ממונה גם כדירקטור או יו"ר דירקטוריון יש למלא טופס ת093 בלבד
הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097
1.
שם משפחה ושם פרטי:
שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.
מספר זיהוי: 22904288
אזרחות אדם פרטי עם אזרחות ישראלית
ארץ אזרחות _________
2.
תאריך לידה: 01/02/1967
3.
מען להמצאת כתבי בית דין:
4. תאריך תחילת הכהונה: 01/03/2013
5. התפקיד לו מונה:
מבקר פנימי
אם מונה כמנכ"ל התאגיד, או שהנו קרובו של מנכ"ל התאגיד, האם משמש גם יו"ר הדירקטוריון: _________
המינוי אושר באסיפה כללית ביום: _________
6. תפקיד קודם בחברה טרם המינוי:
אין

7.
השכלה אקדמית:
תואר תחום שם המוסד האקדמי
בוגר כלכלה וחשבונאות
    השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:
   

8.
עיסוקים עיקריים ב – 5 השנים האחרונות:
התפקיד שמילא מקום העבודה משך הזמן שמילא בתפקיד

9.
נושא המשרה הבכירה ממלא בתפקידים אחרים בתאגיד,בחברת בת שלו, בחברה קשורה או אצל בעל העניין
הסבר: אם הוא ממלא תפקידים אחרים בתאגיד, בחברה בת שלו או אצל בעל עניין בו נא לפרט.

10.
נושא המשרה הבכירה אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד.
הסבר: אם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד, יש לפרט.

11.
א. נושא המשרה הבכירה אינו מחזיק בניירות ערך של התאגיד.
להלן מצבת החזקותיו:
שם, סוג וסדרה של נייר הערך מספר ני"ע בבורסה כמות ניירות ערך רדומות שיעור החזקה
הון הצבעה
שיעור החזקה (דילול מלא)
הון הצבעה
_________ _________ _________
_________ _________
_________ _________
ב. נושא המשרה הבכירה אינו מחזיק בניירות הערך של חברה בת או חברה קשורה של התאגיד.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2013-01-023919        
שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 12/12/2012

שם מדווח אלקטרוני: כץ יפעת , תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי , שם חברה מעסיקה: .
אלנבי 115 תל-אביב 61008 , טלפון: 03-7107523 , פקס: 03-7107633 , דואר אלקטרוני: katzy@menora.co.il 2