תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית false
מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ 1 35
-
מספר ברשם: 513937714 12137

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת053 ( פומבי )   שודר במגנא: 10/07/2018
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2018-01-065845 שעת שידור: 09:04 09:03:22

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על: דיווח שהגשתו עוכבה
מהות האירוע: תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית


1.
_________

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
_________ בשעה _________ .

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):
3. אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:

4.
בתאריך _________ בשעה _________ הוסרה המניעה לדווח.

5. החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/07/2018
שם מקוצר: מנורה מב הון
כתובת: ז'בוטינסקי 23 , רמת גן 5251102   טלפון: 03-7107801 , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL  

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: בנק יוגב אפרת תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: ז'בוטינסקי 23 , רמת גן 5251102 טלפון: 03-7107649 פקס: 03-7107633 דואר אלקטרוני: EFRATBA@MENORAMIVT.CO.IL 1