גיוס הון משני מורכב - חברה בת false
1 מנורה מבטחים החזקות בע"מ ת053
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD פומבי
5584 מספר ברשם: 520007469
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
451 שם מקוצר: מנורה מב החזקות
35 רחוב: אלנבי 115, ת"ד 927 , תל אביב 61008
טלפון: 03-7107801 , , פקס: 03-7107633
דואר אלקטרוני: SHIMONI@MENORA.CO.IL שודר במגנא: 26/03/2014
אתר החברה: http://www.menoramivt.co.il
אסמכתא: 2014-01-023970
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: גיוס הון משני מורכב - חברה בת

1.
_________

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
25/03/2014 בשעה 19:00 .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שמות קודמים של ישות מדווחת: מנורה החזקות בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 02/03/2014

שם מדווח אלקטרוני: קומפל שי , תפקידו: מנהל כספים , שם חברה מעסיקה: - .
אלנבי 115 תל אביב 61008 , טלפון: 03-7107749 , פקס: 03-7107633 , דואר אלקטרוני: SHAIK@MENORA.CO.IL 1