דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מדיניות תגמול נושאי משרה בתחום ההשקעות

מדיניות תגמול נושאי משרה בתחום ההשקעות

1. כללי 


א. בהתאם להנחיות המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בחוזר התגמול, להלן מדיניות התגמול של נושאי משרה ומנהלים במערך ההשקעות בקבוצת מנורה מבטחים.

ב. המנהלים ימדדו על ביצועים ברמות מדידה שונות: הקבוצה כולה, ביצועי היחידה (אגף השקעות), ביצועים אישיים והערכת מנהל.

ג. הרכיבים בתוכנית כוללים עמידה ביעדי רווחיות של הקבוצה, עמידה ביעדי תשואה אבסולוטית של אגף ההשקעות, מיקום בהשוואה למתחרים ותשואות ביחס לבאנצ'מרק ותיק סמן. בנוסף, המנהלים נמדדים על רכיבים שאינם פיננסיים (במסגרת הערכת המנהל הוגדרו קריטריונים ספציפיים, הכוללים בקרות ועבודה על פי נהלים, ציות להוראות הדין והנחיות הרגולציה וכדו').

ד. בכל הפרמטרים הכמותיים הבונוס מתבסס על מדידת ביצועים תלת שנתית ע"י שקלול בין ביצועי השנה האחרונה (משקל 40%) וביצועים מצטברים ב- 3 השנים האחרונות (משקל 60%).

ה. הביצועים ייבחנו הן ביחס לרמות ביצוע והן ביחס לרמות סיכון שייקבעו מראש - החלטות ההשקעה בתחומי אגף ההשקעות כפופות למגבלות הנקבעות על ידי הדירקטוריונים וועדות ההשקעה.

ו. הבונוס מוגבל ע"י חסם עליון (תקרת בונוס) במספר משכורות חודשיות לכל מנהל.

ז. הבונוס לכפיפי מנהלי ההשקעות יקבע על בסיס עקרונות המדידה בתוכנית למנהלים.

ח. זכאים לבונוס עובדים אשר עבדו בחברה לפחות 6 חודשים במהלך השנה בגינה מחולק הבונוס. עובדים אשר לא עבדו שנה מלאה יהיו זכאים לבונוס באופן יחסי לתקופת עבודתם.

ט. עובד שעזב את האגף במהלך השנה לא יהיה זכאי לבונוס בגין אותה שנה, אלא במקרים חריגים בהמלצת מנהל האגף ובאישור המנכ"ל.

י. עובד לא יהיה זכאי לבונוס אם הפר את הסכם העבודה, הפר חובת נאמנות כלפי החברה, עבר על הוראות הדין, מעל באמון החברה או בכספי החברה, התנהג באופן פסול ו/או שלא לפי נהלי החברה.

יב. התוכנית המוצעת ונוסחאות הבונוס יבחנו בכל שנה ויעודכנו במידת הצורך, בהתאם למדיניות החברה ובאישור האורגנים המוסמכים. 

2. הרכב תוכנית הבונוס 


רכיבי הבונוס מחולקים כאמור לשלושה מרכיבים מרכזיים לפי משקלות כלהלן: חברה – 15%; אגף – 25% ו- אישי (עמידה ביעדים והערכת מנהל) – 60%.

מדידה אישית:

רכיב עמידה ביעדים אישיים כולל את סעיף 1 ו/או 2 להלן:

 1. מיקום ביחס למתחרים (התשואות תימדדנה ביחס לקבוצת קופות / מסלולים מובילים שהוגדרו מראש). 
 2. השוואת תשואות לביצועי תיק סמן או/ו Benchmark. 

הערכת המנהל כוללת התייחסות לסעיפים הבאים:

 • בקרות ועבודה על פי נהלים
 • ציות להוראות הדין והנחיות הרגולציה
 • מקצועיות 
 • עבודת צוות 
 • טעויות ואירועים מיוחדים 
 • עמידה במשימות
 • שיתוף פעולה עם יחידות אחרות ניהול

מדיניות תגמול נושאי משרה בתחום ההשקעות

1. כללי 


א. בהתאם להנחיות המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בחוזר התגמול, להלן מדיניות התגמול של נושאי משרה ומנהלים במערך ההשקעות בקבוצת מנורה מבטחים. 

ב. המנהלים ימדדו על ביצועים ברמות מדידה שונות: הקבוצה כולה, ביצועי היחידה (אגף השקעות), ביצועים אישיים והערכת מנהל. 

ג. הרכיבים בתוכנית כוללים עמידה ביעדי רווחיות של הקבוצה, עמידה ביעדי תשואה אבסולוטית של אגף ההשקעות, מיקום בהשוואה למתחרים ותשואות ביחס לבאנצ'מרק ותיק סמן. בנוסף, המנהלים נמדדים על רכיבים שאינם פיננסיים (במסגרת הערכת המנהל הוגדרו קריטריונים ספציפיים, הכוללים בקרות ועבודה על פי נהלים, ציות להוראות הדין והנחיות הרגולציה וכדו'). 

ד. בכל הפרמטרים הכמותיים הבונוס מתבסס על מדידת ביצועים תלת שנתית ע"י שקלול בין ביצועי השנה האחרונה (משקל 40%) וביצועים מצטברים ב- 3 השנים האחרונות (משקל 60%). 

ה. הביצועים ייבחנו הן ביחס לרמות ביצוע והן ביחס לרמות סיכון שייקבעו מראש - החלטות ההשקעה בתחומי אגף ההשקעות כפופות למגבלות הנקבעות על ידי הדירקטוריונים וועדות ההשקעה. 

ו. הבונוס מוגבל ע"י חסם עליון (תקרת בונוס) במספר משכורות חודשיות לכל מנהל. 

ז. הבונוס לכפיפי מנהלי ההשקעות יקבע על בסיס עקרונות המדידה בתוכנית למנהלים. 

ח. זכאים לבונוס עובדים אשר עבדו בחברה לפחות 6 חודשים במהלך השנה בגינה מחולק הבונוס. עובדים אשר לא עבדו שנה מלאה יהיו זכאים לבונוס באופן יחסי לתקופת עבודתם. 

ט. עובד שעזב את האגף במהלך השנה לא יהיה זכאי לבונוס בגין אותה שנה, אלא במקרים חריגים בהמלצת מנהל האגף ובאישור המנכ"ל. 

י. עובד לא יהיה זכאי לבונוס אם הפר את הסכם העבודה, הפר חובת נאמנות כלפי החברה, עבר על הוראות הדין, מעל באמון החברה או בכספי החברה, התנהג באופן פסול ו/או שלא לפי נהלי החברה. 

יב. התוכנית המוצעת ונוסחאות הבונוס יבחנו בכל שנה ויעודכנו במידת הצורך, בהתאם למדיניות החברה ובאישור האורגנים המוסמכים. 

2. הרכב תוכנית הבונוס 


רכיבי הבונוס מחולקים כאמור לשלושה מרכיבים מרכזיים לפי משקלות כלהלן: חברה – 15%; אגף – 25% ו- אישי (עמידה ביעדים והערכת מנהל) – 60%. 

מדידה אישית: 

רכיב עמידה ביעדים אישיים כולל את סעיף 1 ו/או 2 להלן:

1. מיקום ביחס למתחרים (התשואות תימדדנה ביחס לקבוצת קופות / מסלולים מובילים שהוגדרו מראש).

2. השוואת תשואות לביצועי תיק סמן או/ו Benchmark. 

הערכת המנהל כוללת התייחסות לסעיפים הבאים:

 • בקרות ועבודה על פי נהלים
 • ציות להוראות הדין והנחיות הרגולציה
 • מקצועיות 
 • עבודת צוות 
 • טעויות ואירועים מיוחדים 
 • עמידה במשימות
 • שיתוף פעולה עם יחידות אחרות ניהול

מדיניות תגמול נושאי משרה בתחום ההשקעות

לקראת אישור הדוחות התקופתיים לשנת 2012 אושרה מדיניות תגמול כוללת עדכנית לנושאי משרה בתחום, ההשקעות בקבוצת מנורה מבטחים לשנת 2011, תוך אימוץ מדיניות התגמול לעניין זה שאושרה לשנת 2013 ללא שינוי, וכמפורט להלן:

בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח בדבר "מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים המוסדיים" על הגופים המוסדיים לאשר מדיניות תגמול גם לנושאי משרה ומנהלים במערך ההשקעות. להלן עיקרי תכנית התגמול לנושאי משרה ומנהלים בתחום ההשקעות (להלן בפרק זה: "המנהלים") כפי שאושרה כאמור.

המנהלים ימדדו על ביצועים ברמות מדידה שונות: הקבוצה כולה, ביצועי היחידה (אגף השקעות), ביצועים אישיים והערכת מנהל. הרכיבים בתוכנית כוללים עמידה ביעדי רווחיות של הקבוצה, עמידה ביעדי תשואה אבסולוטית של אגף ההשקעות, מיקום בהשוואה למתחרים ותשואות ביחס לבאנצ'מרק ותיק סמן.

בנוסף, המנהלים נמדדים על רכיבים שאינם פיננסיים (במסגרת הערכת המנהל הוגדרו קריטריונים ספציפיים, הכוללים בקרות ועבודה על פי נהלים, ציות להוראות הדין והנחיות הרגולציה וכדו'). בכל הפרמטרים הכמותיים הבונוס מתבסס על מדידת ביצועים תלת שנתית ע"י שקלול בין ביצועי השנה האחרונה (משקל 40%) וביצועים מצטברים ב 3 השנים האחרונות (משקל 60%).

הביצועים ייבחנו הן ביחס לרמות ביצוע והן ביחס לרמות סיכון שייקבעו מראש. החלטות ההשקעה בתחומי אגף ההשקעות כפופות למגבלות הנקבעות על ידי הדירקטוריונים וועדות ההשקעה. הבונוס מוגבל ע"י חסם עליון (תקרת בונוס) במספר משכורות חודשיות לכל מנהל. גובה הבונוס שיחולק כפוף לאישור המנכ"ל ודירקטוריון החברה. הבונוס לכפיפי מנהלי ההשקעות יקבע על בסיס עקרונות המדידה בתוכנית למנהלים.

זכאים לבונוס לפי ההוראות לעיל, נושאי משרה ו/או עובדים בתחום ההשקעות אשר עבדו בחברה לפחות 6 חודשים במהלך השנה בגינה מחולק הבונוס. עובדים אשר לא עבדו שנה מלאה יהיו זכאים לבונוס באופן יחסי לתקופת עבודתם. עובד שעזב במהלך השנה לא יהיה זכאי לבונוס בגין אותה שנה, אלא במקרים חריגים באישור המנכ"ל. כמו כן, מנהל ו/או עובד בתחום ההשקעות לא יהיה זכאי לבונוס אם הפר את הסכם העבודה, הפר חובת נאמנות כלפי החברה, עבר על הוראות הדין, מעל באמון החברה או בכספי החברה, התנהג באופן פסול ו/או שלא לפי נהלי החברה.

מדיניות תגמול נושאי משרה בתחום ההשקעות

1.  כללי

1.1 .בהתאם להנחיות המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אשר פורסמו בחוזר גופים מוסדיים 2009-9-24 בדבר "מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים המוסדיים" להלן מדיניות התגמול של נושאי משרה ומנהלים במערך ההשקעות בקבוצת מנורה מבטחים.

1.2 המנהלים ימדדו על ביצועים ברמות מדידה שונות: הקבוצה כולה, ביצועי היחידה (אגף השקעות), ביצועים אישיים והערכת מנהל.

1.3 הרכיבים בתוכנית כוללים עמידה ביעדי רווחיות של הקבוצה, עמידה ביעדי תשואה אבסולוטית של אגף ההשקעות, מיקום בהשוואה למתחרים ותשואות ביחס לבאנצ'מרק ותיק סמן. בנוסף, המנהלים נמדדים על רכיבים שאינם פיננסיים (במסגרת הערכת המנהל הוגדרו קריטריונים ספציפיים, הכוללים בקרות ועבודה על פי נהלים, ציות להוראות הדין והנחיות הרגולציה וכדו').

1.4 בכל הפרמטרים הכמותיים הבונוס מתבסס על מדידת ביצועים תלת שנתית ע"י שקלול בין ביצועי השנה האחרונה (משקל 40%) וביצועים מצטברים ב 3 השנים האחרונות (משקל 60%).

1.5 היישום יתבצע בהדרגה (ב-2010 תתבצע מדידה שנתית בלבד, ב-2011 מדידה דו שנתית והחל מ-2012 מדידת תלת שנתית).

1.6 הביצועים ייבחנו הן ביחס לרמות ביצוע והן ביחס לרמות סיכון שייקבעו מראש החלטות ההשקעה  בתחומי אגף ההשקעות כפופות למגבלות הנקבעות על ידי הדירקטוריונים וועדות ההשקעה.

1.7 הבונוס מוגבל ע"י חסם עליון (תקרת בונוס) במספר משכורות חודשיות לכל מנהל.

1.8 גובה הבונוס שיחולק כפוף לאישור המנכ"ל והדירקטוריון.

1.9 הבונוס לכפיפי מנהלי ההשקעות יקבע על בסיס עקרונות המדידה בתוכנית למנהלים.

1.10 זכאים לבונוס עובדים אשר עבדו בחברה לפחות 6 חודשים במהלך השנה בגינה מחולק הבונוס. עובדים אשר לא עבדו שנה מלאה יהיו זכאים לבונוס באופן יחסי לתקופת עבודתם.

1.11 עובד שעזב את האגף במהלך השנה לא יהיה זכאי לבונוס בגין אותה שנה, אלא במקרים חריגים בהמלצת מנהל האגף ובאישור המנכ"ל.

1.12 עובד לא יהיה זכאי לבונוס אם הפר את הסכם העבודה, הפר חובת נאמנות כלפי החברה, עבר על הוראות הדין, מעל באמון החברה או בכספי החברה, התנהג באופן פסול ו/או שלא לפי נהלי החברה.

1.13 ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את יישום ההנחיות של המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בעניין מדיניות תגמול בגופים מוסדיים ואישרו את תוכנית התגמול.

1.14 התוכנית המוצעת ונוסחאות הבונוס יבחנו בכל שנה ויעודכנו במידת הצורך, בהתאם למדיניות החברה ובאישור ועדת התגמול והדירקטוריון.

2. הערכת המנהל כוללת התייחסות לסעיפים הבאים:

 • בקרות ועבודה על פי נהלים
 • ציות להוראות הדין והנחיות הרגולציה
 • מקצועיות
 • עבודת צוות
 • טעויות ואירועים מיוחדים
 • עמידה במשימות
 • שיתוף פעולה עם יחידות אחרות ניהול

מדיניות תגמול נושאי משרה בתחום ההשקעות - לצפיה במדיניות התגמול לשנות 2011 - לחץ כאן.