דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הסכם פשרה בתביעה ייצוגית בעניין דמי ניהול בת"צ 36858-10-14

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית (ת"צ 36858-10-14 בן סימון נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ)

בהתאם לסעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן - "החוק"), ניתנת בזאת הודעה, כי ביום 29.1.2018 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד (להלן - "בית המשפט"), המאשר הסדר פשרה בהליך בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהתברר בת"צ 36858-10-14 (להלן, לפי העניין - "בקשת האישור" או "התובענה"; "הסדר הפשרה" ו- "פסק הדין").

1. כללי - בקשת האישור הוגשה על ידי גב' לירון בן סימון (להלן - "המבקשת"), כנגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "המשיבה") שהיא החברה המנהלת של קרנות הפנסיה "מבטחים החדשה" ו- "מבטחים החדשה פלוס" (להלן - "הקרנות"). עניינה של בקשת האישור בטענה, כי המשיבה שינתה ללא הודעה מוקדמת את שיעור דמי הניהול של המבקשת, ומשכך פעלה שלא כדין. המשיבה כפרה בטענות בקשת האישור וטענה כי היא פעלה כדין.

2. הקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה - כל מי שהמשיבה העלתה לו את דמי הניהול ללא הודעה מוקדמת, החל ממועד הצטרפותו כעמית ועד למועד מתן פסק דין סופי בתובענה (להלן - "חברי הקבוצה").

3. עילות התובענה - הפרת חובה חקוקה; עשיית עושר ולא במשפט; רשלנות; הפרת חוזה; הפרת חובת תום לב; והטעיה.

4. עיקרי הסדר הפשרה - בהתאם להסדר הפשרה, תשלם המשיבה, בתנאים המפורטים בהסדר הפשרה, סכום כולל של 2,700,000 ש"ח (להלן - "סכום ההטבה הכולל"), אשר כנגד תשלומו תגענה לסיומן ולמיצוין הסופי והמוחלט כל הטענות ו/או העילות המפורטות בבקשת האישור. בהתאם להסדר הפשרה, סכום ההטבה הכולל יחולק וישולם לעמיתי הקרנות, באופן הבא: (א) סך כולל של 900,000 ש"ח יועמד כהטבה לצרכי תשלום לעמיתי הקרנות, שהיו צד להסכם הנחות פרטני, בגין העלאת דמי ניהול בשנים 2012-2010 (ככל שבוצעה העלאת דמי ניהול כאמור). לעניין זה, "הסכם הנחות פרטני" - הסכם בין המשיבה לבין העמית באופן אישי, הכולל התחייבות מצד המשיבה למתן הנחה בדמי ניהול, המסווג ברישומי המשיבה כ"הטבה אישית"; (ב) סך כולל של 1,100,000 ש"ח יועמד כהטבה לצרכי תשלום לעמיתי הקרנות, שקיבלו הנחה בדמי ניהול כתוצאה מהסכם הנחות קולקטיבי, בגין העלאת דמי ניהול בשנים 2012-2008 (ככל שבוצעה העלאה כאמור), בקשר עם התקופה שבין עזיבת מקום העבודה הקודם ועד לתחילת עבודה במקום עבודה חדש ("בין עבודות"). לעניין זה, "הסכם הנחות קולקטיבי" - הסכם בין המשיבה לבין המעסיק ו/או ארגון עובדים המייצג את העמית, הכולל התחייבות מצד המשיבה למתן הנחה בדמי ניהול; (ג) סך כולל של 700,000 ש"ח יועמד כהטבה לצרכי תשלום לעמיתי הקרנות שדמי הניהול שלהם עלו לאחר הפסקת הפקדות שוטפות והמצאות "בין עבודות", אשר לאחר מכן החלו לעבוד במקום עבודה חדש שאיננו משתייך להסדר הנחות קולקטיבי (בשנים 2012-2008); (ד) יתרה שלא תנוצל במסגרת אחת משלוש האפשרויות דלעיל בתום תקופת יישום ההסדר, ככל שתיוותר יתרה שכזו, תועבר בהעברה בנקאית לחשבונות הקרנות ומשכך תביא להגדלת הצבירה של כלל עמיתי הקרנות, כל אחד באופן יחסי לחלקו בסך הצבירה בקרנות.

עד ליום 29.3.2018 תשלח המשיבה הודעות לעמיתי הקרנות, באמצעות דוא"ל והודעות טקסט, בדבר האפשרות לפנות למשיבה לשם קבלת ההטבות מושא הסדר הפשרה. ההודעות תכלולנה קישור (link) לממשק מקוון שתיצור המשיבה, במסגרתו יוכל עמית אשר סבור כי מתקיימים לגביו התנאים לקבלת איזו מן ההטבות כאמור בהסדר הפשרה זה, להזין פנייה לקבלת הטבה. גם באתר האינטרנט של המשיבה ייכלל קישור (link) לממשק המקוון האמור. כמו כן תפורסמנה הודעות בשני עיתונים יומיים, במסגרתן תיכלל הפניה לאתר האינטרנט והפניית תשומת הלב לאפשרות להגיש פניית עמית באמצעות הממשק המקוון האמור.

5. עיקרי פסק הדין - בפסק הדין נקבע כי הסדר הפשרה הינו ראוי, הוגן וסביר. נקבע, כי האבחנה בין שלוש קבוצות הזכאים, והזכאות השונה בכל אחת מהן הינה סבירה ומתאימה בנסיבות העניין.. בנוסף, נקבע כי יש במנגנון הפנייה לעמיתים איזון ראוי בין הזכות האישית לבין עלות המימוש שלה, והאיזון עולה בקנה אחד עם מטרותיו של החוק. עוד נקבע בפסק הדין, כי אין צורך במינוי בודק.

6. בפסק הדין נקבע, בהתאם להמלצת הצדדים, כי ישולם למבקשת גמול בסך של 150,000 ש"ח ולבא כוח המבקשת שכר טרחה בסך של 375,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

7. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה ופסק הדין המאשר אותו. הנוסח המלא של הסדר הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסדר לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסדר הפשרה.

8. תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

יוני בן סימון, עו"ד הראל שחם, עו"ד
ב"כ המבקשת גורניצקי ושות' - עורכי דין ונוטריונים
ב"כ המשיבה