דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

סיום עבודה, מידע לעמית

אפשרויות בעת סיום עבודה

פנסיית הזקנה כיום מבוססת על גובה החיסכון שייצבר בקרן הפנסיה עד להגעה לגיל פרישה. על כן קיימת חשיבות רבה לשמירה על הכספים שנחסכו עד כה בקרן הפנסיה לקראת הזקנה.

חשוב לזכור, שמשיכת כספי הפיצויים לאחר סיום עבודה תפגע בצורה משמעותית בצבירה בקרן הפנסיה (פגיעה של עד 40% ביתרה), דבר שיביא להקטנה משמעותית בפנסיית הזקנה שתשולם בסופו של דבר.

עד לתחילת ההפקדות ממקום העבודה החדש לקרן, חשוב לשמור על הזכויות הביטוחיות אותן צברת בקרן הפנסיה. לצורך שמירה על זכויותך בקרן הפנסיה וחידוש הפקדותך אצל המעסיק החדש הקימה מנורה מבטחים צוות יעודי שייסיע לך בתקופה זו - למידע נוסף

מדוע חשוב לשמור על רציפות הזכויות הביטוחיות בתקופת "בין עבודות"?

  • אם חלילה וחס יארע לך אירוע נכות במהלך התקופה שעד למועד חידוש ההפקדות (גם אם תגיש תביעה לאחר מועד חידוש ההפקדות) הקרן לא תכסה אירוע שכזה.
  • הפסקת הכיסוי הביטוחי תביא לספירה מחדש של תקופת האכשרה (תקופת אכשרה - תקופה בת 60 חודשים במעמד עמית פעיל (עמית שמופקדים בגינו דמי גמולים שוטפים לקרן, ללא הפסקות העולות על שלושה חודשים רצופים או חמישה חודשים רצופים, לפי הענין). קרן הפנסיה אינה רשאית לשלם פנסיה לעמית או לשאיריו במקרה של אירוע נכות או פטירה חו"ח שאירע לפני תום תקופת האכשרה והנובע ממחלה שקדמה למועד הצטרפות העמית לקרן או למועד חידוש ההפקדות אחרי הפסקה כאמור, לפי המאוחר), כך שגם אם יחודשו ההפקדות בגינך לקרן, לא תהיה זכאי במשך חמש שנים לכיסוי ביטוחי בגין נכות הנובעת ממחלה שחלית בה בעבר, או תחלה בה לפני חידוש ההפקדות, גם אם הפכת חלילה לנכה כתוצאה מאותה מחלה לאחר חידוש ההפקדות.
  • במועד שבו תחזור להפקיד כספים בקרן הפנסיה יתכן ותידרש למלא הצהרת בריאות חדשה (לאחר הפסקה העולה על 5 חודשים (או תקופה קצרה יותר שבה בחרת והודעת עליה לקרן) תידרש הצהרת בריאות) (שעשויה להביא לסירוב לקבל אותך שוב כעמית בקרן הפנסיה, או להחלטה לקבל אותך בתנאים מגבילים).
  • גובה הקצבה המשולמת לשארים, במקרה של פטירה חלילה וחס, יהיה נמוך באופן משמעותי ביותר לעומת הכיסוי שמוענק לעמית פעיל.
  • האפשרויות העומדות בפני עובד אשר סיים את עבודתו.
  • הנך זכאי לארכה אוטומטית של חמישה חודשים מתום הפסקת ההפקדות בגינך, של ביטוח לאבדן כושר עבודה וחס וחלילה למקרה של מוות – עלות הכיסוי הביטוחי הזה תמשיך להיות מנוכה מהיתרה בקרן. ביטוח זה שומר על הכיסוי הביטוחי שקיים לך בקרן הפנסיה, ויבטיח את המשך רציפות הזכויות הביטוחיות בקרן הפנסיה שלך.
  • באפשרותך להאריך את תקופת הכיסוי הביטוחי באמצעות עריכת הסדר ריסק לתקופה שאינה עולה על התקופה הרצופה האחרונה בה היית מבוטח בקרן הפנסיה ובכל מקרה לא ליותר משנתיים - למידע נוסף
  • באפשרותך לבצע הפקדות באופן עצמאי לקרן הפנסיה לשם שמירה על הזכויות הביטוחיות והגדלת החיסכון הפנסיוני - למידע נוסף.
  • היה ותבחר שלא להמשיך את ההפקדות בקרן הפנסיה או להאריך את תקופת הכיסוי הביטוחי, יפסקו הכיסויים הביטוחים בתום ארכת הביטוח האוטומטית של חמשת החודשים והכספים ישמרו על שמך ויהנו מהתשואות אותם משיגה קרן הפנסיה.לפרטים נוספים ולצורך שמירה על זכויותך בקרן הפנסיה הקימה מנורה מבטחים את מבטחים קריירה המציעה מגוון פתרונות בסיום עבודה, לפרטים.

----------------
לידיעתך, תקנות הקרן מתעדכנות מעת לעת ובכל מקרה של סתירה בין האמור בקטע מידע זה לבין תקנות הקרן, הנוסח הקובע יהא זה הקבוע בתקנות הקרן.

למידע נוסף אודות תוכניות הפנסיה לחצו כאן