דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

השינויים האחרונים בתקנון מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה)

הנדון: מסמך ריכוז השינויים – מהדורת יוני 2018

שם הקרן השתנה ויהיה מעתה "מנורה מבטחים פנסיה".
תקנון הקרן הוחלף במלואו, לנוסח המבוסס על נוסח התקנון התקני שנקבע על ידי הממונה על שוק ההון.
להלן פירוט השינויים המהותיים שבוצעו בתקנון (מעבר להחלפתו המלאה כאמור), לעומת נוסח התקנון הקודם:

מס"ד 1

מספר סעיף תקנון - הגדרות.
פירוט השינוי - שינוי שם הקרן.
מהות השינוי - עדכון שמה של הקרן, לאור העובדה שהקרן הוקמה לפני יותר מ-22 שנים, ולכן המילה "החדשה" אינה משקפת. 

מס"ד 2

מספר סעיף תקנון - הגדרות: אלמן/ה ובן זוג של עמית או פנסיונר
פירוט השינוי - הרחבת ההגדרה.
מהות השינוי - מתן אפשרות להכיר בבן/ת זוג כידועים בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח לאומי. 

מס"ד 3

מספר סעיף תקנון - הגדרות: הורה.
פירוט השינוי - הרחבת ההגדרה.
מהות השינוי - הרחבת ההגדרה גם להורה מאמץ כחוק וגם להורה של בן הזוג של העמית. 

מס"ד 4

מספר סעיף תקנון - הגדרות: ועדה רפואית.
פירוט השינוי - שינוי ההגדרה.
מהות השינוי - שינוי הרכב הועדה, כך שתהא מורכבת מ-2 רופאים לפחות (שאינה כוללת את רופא הקרן שנתן את ההחלטה נשוא הערעור), ואפשרות להוספת רופא נוסף מטעמו של העמית. 

מס"ד 5

מספר סעיף תקנון - הגדרות: ועדה רפואית לערעורים.
פירוט השינוי - הוספת הגדרה.
מהות השינוי - הוספת ערכאת ערעור שלישית.

מס"ד 6

מספר סעיף תקנון - הגדרות: עמית מבוטח.
פירוט השינוי - הוספת הגדרה.
מהות השינוי - הוספת הגדרה של עמית מבוטח (עמית שיש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות) ושל עמית לא מבוטח, ושימוש במונחים אלו בתקנון. בתקנון הקודם ההתייחסות אל עמית פעיל היתה דומה להתיחסות בתקנון זה לעמית מבוטח. 

מס"ד 7

מספר סעיף תקנון - הגדרות: נכה סיעודי.
פירוט השינוי - שינוי ההגדרה.
מהות השינוי - שינוי בקריטריונים להכרה בנכה כנכה סיעודי. מי שאינו מסוגל לבצע 4 מתוך 6 פעולות המפורטות בתקנון או הוגדר כ"תשוש נפש", וזאת לעומת ההגדרה שבחוק הביטוח הלאומי. 

מס"ד 8

מספר סעיף תקנון - הגדרות: שכר מבוטח.
פירוט השינוי - החלפת המונח "הכנסה מבוטחת חודשית ב-"שכר מבוטח" ושינוי באופן חישוב השכר המבוטח בקרן.
מהות השינוי - הוספת הוראה שלפיה השכר המבוטח של עמיתים שכירים יחושב לפי שיעור הפקדות לרכיב התגמולים שלא יפחת מ-12.5%.
הערות - ביחס לעמיתים ששיעור ההפקדה בגינם לרכיב התגמולים היה נמוך מ-12.5%, הרי שהשינוי יביא לקיטון בשכר המבוטח. 

מס"ד 9

מספר סעיף תקנון - הגדרות: שכר קובע
פירוט השינוי - החלפת המונח "הכנסה קובעת לנכות ושאירים" במונח "שכר קובע" ושינוי ההגדרה.
מהות השינוי:

 • הפחתת תקרת השכר הקובע מ-4 פעמים השכר הממוצע במשק (כ-39,624 ₪ נכון למועד אישור התקנון) ל-3 פעמים השכר הממוצע במשק (כ-29,718 ₪ נכון למועד אישור התקנון); 
 • ביטול התקרה של 5% שהיתה קבועה ביחס לממוצע השכר המבוטח בגין 3 החודשים האחרונים. 
 • ביטול אפשרות החישוב לפי ממוצע השכר המבוטח בחודשים 21-24 לפני האירוע.

הערות - במקביל לביטול תקרת הקיטום התווספה תקופת אכשרה ביחס לגידולי שכר – ראה בהמשך.

מס"ד 10  

מספר סעיף תקנון - סעיף 5.
פירוט השינוי - הרחבת הסעיף.
מהות השינוי - הבהרת מקורות ההכנסה של הקרן (עד כה סעיף 3), והכללת מקורות הכנסה נוספים שלא נכללו עד כה בסעיף. 

מס"ד 11

מספר סעיף תקנון - סעיף 6.
פירוט השינוי - הוספת הסעיף.
מהות השינוי - הוספת סעיף מבהיר לגבי התשלומים שחברה מנהלת רשאית להוציא מהקרן. 

מס"ד 12

מספר סעיף תקנון - סעיף 8.2.
פירוט השינוי - הוספת הסעיף.
מהות השינוי - עדכון מנגנון גביית דמי ניהול ממקבל קצבת נכות, כך שלא יעלו על שיעור דמי הניהול ששולמו על ידי מקבל הקצבה בטרם הפך לנכה. 

מס"ד 13

מספר סעיף תקנון - סעיף 9.
פירוט השינוי - הרחבת הסעיף.
מהות השינוי - הרחבת הסעיף, והבהרתו לגבי אופן עדכון היתרה הצבורה של העמית. 

מס"ד 14

מספר סעיף תקנון - סעיף 13.
פירוט השינוי - שינוי הסעיף.
מהות השינוי - התאמת תהליך ההצטרפות לקרן להוראות החוזר שעניינו הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל. 

מס"ד 15

מספר סעיף תקנון - סעיף 13.4 + 35.
פירוט השינוי - שינוי הסעיף.
מהות השינוי - קביעת לוחות זמנים לביצוע הליך החיתום. 

מס"ד 16

מספר סעיף תקנון - סעיף 18.
פירוט השינוי - הוספת הסעיף.
מהות השינוי:

 • הוספת סעיף שקובע שהפקדות העולות על תקרת ההפקדה החודשית יועברו באופן אוטומטי לקרן הכללית;
 • השוואת דמי הניהול בקרן הכללית לדמי הניהול שהעמית משלם בקרן, אלא אם סוכם עימו/מעסיקו/ארגון העובדים שלו אחרת;
 • החלה אוטומטית של בחירת העמית בקרן לוותר על כיסוי לשאירים/לבן זוג גם ביחס לחשבון שנפתח לו בקרן הכללית.

מס"ד 17

מספר סעיף תקנון - סעיף 24 + 114.3.
פירוט השינוי - שינוי הסעיף.
מהות השינוי:

 • החלפת מסלולי הביטוח שהיו קיימים עד כה במסלולי ביטוח שהרכבם נקבע בתקנון התקני;
 • קביעת מסלול הביטוח שיהיה ברירת המחדל החדשה, החל מיום 1.6.18 לכל מי שלא בחר באופן אקטיבי במסלול ביטוח אחר;
 • הוספת מסלול ביטוח מותאם אישית, וקביעה שבחירה ע"י גבר, של שיעורי כיסוי העולים על השיעורים המירביים המותרים תידחה באופן אוטומטי, ועל העמית יוחל במקרה שכזה מסלול ברירת המחדל החדש;
 • הוספת הוראת מעבר – על כל העמיתים הקיימים ימשיכו מסלולי הביטוח ושיעורי הכיסוי שחלו עליהם עד ליום 31.5.18, ללא כל שינוי. בחר עמית קיים במסלול ביטוחי חדש, לא יוכל לחזור ולבחור במסלול הביטוח שחל עליו עד למעבר למסלול הביטוח החדש.

מס"ד 18

מספר סעיף תקנון - סעיף 25.
פירוט השינוי - שינוי הסעיף.
מהות השינוי:

 • מתן אפשרות לבחירת גילאי תום ביטוח 60, 62, 64, 67 בכל אחד ממסלולי, הביטוח, למעט מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60;
 • מתן אפשרות לעמית שהגיע לגיל הפרישה שבחר בו, להמשיך את הכיסוי הביטוחי מאותו הגיל ועד הגיעו לגיל פרישה חובה (67).

מס"ד 19

מספר סעיף תקנון - סעיף 25.
פירוט השינוי -
שינוי הסעיף.
מהות השינוי -
קצבת הנכות של מי שבחר לרכוש בנכות מתפתחת תגדל אחת לשנה ב-2%, במקום מדי חודש, לפי שיעור גידול שנתי של 2%. 

מס"ד 20

מספר סעיף תקנון - סעיף 33.
פירוט השינוי - שינוי הסעיף.
מהות השינוי:

 • משיכת תגמולים חלקית או ניוד מאפסים את גיל ההצטרפות לגיל במועד ההפקדה הראשונה שלאחר מכן;
 • קבלת קצבת זקנה ראשונה, מלאה או חלקית, מאפסת את גיל ההצטרפות.

מס"ד 21

מספר סעיף תקנון - סעיף 34, 118.
פירוט השינוי -
שינוי הסעיף.
מהות השינוי:

הוספת תקופת אכשרה ביחס לשורה ארוכה של מקרים:

 • גידול ריאלי בשכר הקובע של עמית בשיעור העולה על 15%. שיעור הגידול בשכר הקובע יחושב לפי היחס שבין השכר הקובע בכל חודש במהלך 60 החודשים שקדמו למועד האירוע המזכה לבין השכר הקובע הממוצע ב- 12 החודשים שקדמו לאותו חודש;
 • דחיית גיל תום תקופת הביטוח;
 • הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול כיסוי גם לשאירים / לבן זוג, לגבי עמית שויתר קודם לכן על כיסויים אלו – ביחס לעמיתים שלא היה להם כיסוי לשאירים / לבן זוג ביום 1.6.18 – לא תחול תקופת אכשרה בעת חידוש כיסוי זה, בתום תקופת הויתור הקיימת כאמור.

מס"ד 22

מספר סעיף תקנון - סעיפים 30.2, 30.7, 31.2, 31.8, 34.4.6, 34.4.7, 35.1.18, 35.1.9, 116.3, 116.4.
פירוט השינוי -
הוספת סעיפים.
מהות השינוי -
הוספת ביטוח לביטול תקופת אכשרה לויתור על שאירים / בן זוג כברירת מחדל, ומתן אפשרות לעמית לוותר גם על ביטוח זה. אפשרות זו תיכנס לתוקף ביום 1.1.2019. 

מס"ד 23

מספר סעיף תקנון - סעיף 35, 118.
פירוט השינוי - שינוי הסעיף.
מהות השינוי -
הוספת אפשרות לבצע חיתום ביחס לשורה ארוכה של מקרים (המקבילים למקרים שביחס אליהם נקבעה תקופת אכשרה בסעיף 34). ביחס לעמיתים שלא היה להם כיסוי לשאירים / לבן זוג ביום 1.6.18 – חידוש הכיסוי הביטוחי לא יהיה כפוף לחיתום.

מס"ד 24

מספר סעיף תקנון - סעיף 36.
פירוט השינוי - שינוי הסעיף.
מהות השינוי:

 • החלת ארכת הביטוח ביחס לנכה חלקי, בגין השכר שבגינו לא אושרה הנכות, החל ממועד אישור הנכות החלקית, ולמשך 5 חודשים (שלאחריהם יהיה העמית רשאי לבצע הסדר ריסק ביחס לאותו חלק שכר למשך 19 חודשים נוספים), לעומת תקופת ארכת הביטוח שהחלה במועד תחילת הזכאות לקצבת הנכות כנ"ל ביחס לנכה שחלה הפחתה בשיעור הנכות שלו;
 • החל מ-1.1.2019 יוכל עמית לבחור לשלם את דמי הביטוח בגין תקופת ארכת הביטוח באמצעות הפקדתם בקרן, במקום מתוך יתרת רכיב התגמולים הצבורה שלו.
 • התווספו הוראות שמגדירות מתי תסתיים באופן אוטומטי תקופת ארכת הביטוח (לרבות ביצוע משיכה חלקית, או בקשה של העמית להפסיק את התקופה, גם במהלך 3 החודשים הראשונים של ארכת הביטוח).

מס"ד 25

מספר סעיף תקנון - סעיף 36.6, 37.4.
פירוט השינוי -
הוספת סעיף.
מהות השינוי -
נוספה הוראה שקובעת שאם עמית מצוי בארכת ביטוח / הסדר ריסק בקרן, והינו מבוטח בקרן פנסיה מקיפה אחרת – אזי תשולם לו קצבת הנכות או קצבת השאירים בגינו מהקרן האחרת ולא מהקרן, אלא במידה שקצבת הנכות/שאירים מהקרן גבוהה מהקצבה המשולמת מהקרן האחרת, שאז תשלם הקרן את ההפרש. 

מס"ד 26

מספר סעיף תקנון - סעיף 43, 46.
פירוט השינוי -
שינוי סעיפים.
מהות השינוי -
הגדרת לוחות זמנים לטיפול בתביעת זקנה, תשלומה ועדכונה. 

מס"ד 27

מספר סעיף תקנון - סעיף 48.2.
פירוט השינוי -
הוספת סעיף.
מהות השינוי -
התווספה אפשרות לעמית לבחור ביותר מבן זוג אחד לצורך תשלום קצבת שאירי פנסיונר. 

מס"ד 28

מספר סעיף תקנון - סעיף 49.
פירוט השינוי -
שינוי סעיף.
מהות השינוי -
הועלה שיעור המגבלה על שיעור קצבת שאירי פנסיונר ליתום מ-30% לעד 100% (ביחד עם כלל שאירי הפנסיונר). 

מס"ד 29

מספר סעיף תקנון - סעיף 50.
פירוט השינוי -
שינוי סעיפים.
מהות השינוי -
עמית שקיבל קצבת נכות במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת בקשה לקצבת זקנה לא יהיה רשאי לבחור בקבלת תשלומים מובטחים (לעומת 36 חודשים בתקנון הנוכחי). 

מס"ד 30

מספר סעיף תקנון - סעיף 51.
פירוט השינוי
- שינוי הסעיף.
מהות השינוי
- בוטלה מגבלת הגיל המקסימלי לביצוע היוון של קצבת זקנה (בתקנון הקודם – גיל 80). 

מס"ד 31

מספר סעיף תקנון - סעיף 52.
פירוט השינוי -
שינוי הסעיף.
מהות השינוי -
נמחקה האפשרות של עמית שזכאי לקצבת זקנה הנמוכה מהקצבה המינימלית למשוך את כספו.
הערות -
לצד התקנון עדיין עומד לעמית אפשרות בהתקיים תנאים מסוימים שפורטו בהוראות הדין למשוך את כספו, במקום לקבל קצבת זקנה הנמוכה מהקצבה המינימלית. 

מס"ד 32

מספר סעיף תקנון - פרק ז.
פירוט השינוי -
הוספת הפרק.
מהות השינוי -
נוסף פרק המסדיר את זכויות שאירי פנסיונר, לרבות לוחות הזמנים לטיפול בתביעתם, תשלומה, עדכונה והזכות להוונה. 

מס"ד 33

מספר סעיף תקנון - סעיף 63.5.
פירוט השינוי -
הוספת סעיף.
מהות השינוי -
הוספת תנאי לזכאות לקבלת קצבת נכות במקרה של ניוד לאחר מועד האירוע המזכה – השבת מלוא הכספים שהועברו ממרכיב התגמולים. 

מס"ד 34

מספר סעיף תקנון - סעיף 63.6, 120.
פירוט השינוי -
הוספת סעיף.
מהות השינוי -
הוספת תנאי לזכאות לקבלת קצבת נכות במקרה של משיכת כספי רכיב התגמולים לאחר מועד האירוע המזכה – השבת מלוא הכספים שנמשכו, לרבות מס שנוכה במקור והתשואה שהכספים היו מניבים בתקופה שממועד ביצוע המשיכה ועד להחזרת הכספים. סעיף זה לא יחול ביחס לעמית שמשך את כספי רכיב התגמולים והאירוע המזכה שלו ארע לפני יום 1.6.2018.

מס"ד 35

מספר סעיף תקנון - סעיף 65, 66, 67, 68.
פירוט השינוי -
הוספת סעיף.
מהות השינוי -
הגדרת לוחות זמנים לטיפול בתביעת נכות, לרבות בערכאות הערעור. 

מס"ד 36

מספר סעיף תקנון - סעיף 65.
פירוט השינוי -
שינוי הסעיף.
מהות השינוי -
הרחבת סמכויות רופא הקרן, והגדרתו כערכאה הראשונה שנותנת את ההחלטה בתביעת הנכות, ולא רק במקרים שבהם יש לבחון אם התקיימה תקופת האכשרה. 

מס"ד 37

מספר סעיף תקנון - סעיף 66.
פירוט השינוי -
שינוי הסעיף.
מהות השינוי -
הפיכת הועדה הרפואית לערכאת ערעור על החלטות רופא הקרן (בדומה לועדה הרפואית העליונה שהיתה ערכאת הערעור על החלטות הועדה הרפואית בתקנון הקודם). 

מס"ד 38

מספר סעיף תקנון - סעיף 67.
פירוט השינוי -
הוספת סעיף.
מהות השינוי -
הוספת ערכאת ערעור נוספת (ערכאת ערעור שניה), הועדה הרפואית לערעורים, על החלטות הועדה הרפואית. 

מס"ד 39

מספר סעיף תקנון - סעיף 69.
פירוט השינוי -
שינוי הסעיף.
מהות השינוי -
הפחתת תוספת הזכאות לנכה סיעודי מ-140% ל-133%.

מס"ד 40

מספר סעיף תקנון - סעיפים 73 ו-73.
פירוט השינוי -
שינוי סעיפים.
מהות השינוי -
שינוי לוחות הזמנים לתשלום קצבת הנכות, מועד עדכון קצבת נכות מתפתחת, ודמי השחרור (ואופן חישובם). 

מס"ד 41

מספר סעיף תקנון - סעיף 80.
פירוט השינוי -
שינוי הסעיף.
מהות השינוי -
בוטלה המגבלה הקיימת בתקנון לגבי משך התקופה שבגינה תשולם קצבת הנכות המוגדלת במקרה של החמרה במצבו של נכה חלקי, בכפוף להתיישנות של 3 שנים.

מס"ד 42

מספר סעיף תקנון - סעיף 82.
פירוט השינוי - שינוי הסעיף.
מהות השינוי -
שונה מנגנון חישוב קיזוז ההכנסות של נכה מקצבת נכות, וכעת יתחשבו גם בדמי אבטלה כהכנסה שהתקבלה בידי הנכה לצורך קיזוזה מקצבת הנכות. 

מס"ד 43

מספר סעיף תקנון - סעיף 87.
פירוט השינוי -
הוספת סעיף.
מהות השינוי -
קביעת תקופת התיישנות של 7 שנים ממועד פטירת עמית כתנאי להגשת תביעת שאירי עמית – בתקנון הקודם לא היתה התיישנות על הגשת התביעה, אלא על התשלום בגינה. 

מס"ד 44

מספר סעיף תקנון - סעיפים 90-91.
פירוט השינוי -
הוספת סעיפים.
מהות השינוי -
קביעת לוחות זמנים לטיפול בתביעת שאירים, לרבות בערכאות הערעור. 

מס"ד 45

מספר סעיף תקנון - סעיף 91.
פירוט השינוי -
שינוי הסעיף.
מהות השינוי -
הרחבת סמכויות רופא הקרן, והגדרתו כערכאה הראשונה שנותנת את ההחלטה בתביעת שאירי עמית, ולא רק במקרים שבהם יש לבחון אם התקיימה תקופת האכשרה. 

מס"ד 46

מספר סעיף תקנון - סעיף 92.
פירוט השינוי -
שינוי הסעיף.
מהות השינוי -
הפיכת הועדה הרפואית לערכאת ערעור על החלטות רופא הקרן (בדומה לועדה הרפואית העליונה שהיתה ערכאת הערעור על החלטות הועדה הרפואית בתקנון הקודם). 

מס"ד 47

מספר סעיף תקנון - סעיף 93.
פירוט השינוי -
הוספת סעיף.
מהות השינוי -
הוספת ערכאת ערעור נוספת (ערכאת ערעור שניה), הועדה הרפואית לערעורים, על החלטות הועדה הרפואית. 

מס"ד 48

מספר סעיף תקנון - סעיף 94.
פירוט השינוי - שינוי הסעיף.
מהות השינוי:

 • שינוי בשיעורי הכיסוי לסוגי שאירים שונים;
 • ביטול הגדרת הסכום המרבי המהווה 120% מהסכום הבסיסי (נושא שהיה רלבנטי לעמיתים ששיעור הכיסוי שלהם לשאירים היה נמוך מ-100%);
 • הפחתת קצבת השאירים בגין עמית שנפטר במהלך תקופת אכשרה בשל משיכה מכספי רכיב התגמולים.

מס"ד 49

מספר סעיף תקנון - סעיף 97.
פירוט השינוי -
שינוי הסעיף.
מהות השינוי -
גם יתום (ולא רק אלמנה) יהיה זכאי לקבל קצבה במקרה של עמית לא מבוטח. 

מס"ד 50

מספר סעיף תקנון - סעיף 98.
פירוט השינוי -
הוספת הסעיף.
מהות השינוי -
שלילת הזכאות לקצבת שאירים לשאיר שגרם למות העמית בזדון. 

מס"ד 51

מספר סעיף תקנון - סעיף 100.
פירוט השינוי -
הוספת הסעיף.
מהות השינוי -
התווספה אפשרות ליתומים מעל לגיל 18 לקבל את סכום קצבת השאירים המהוונת ולוותר על קבלת קצבת השאירים, במקום הזכות למשוך את היתרה הצבורה בתקנון הקודם. 

מס"ד 52

מספר סעיף תקנון - סעיף 102.
פירוט השינוי -
שינוי הסעיף.
מהות השינוי -
אלמן של עמית יקבל 240 תשלומים מובטחים, ללא צורך בחיתום וללא אפשרות לוותר על התשלומים המובטחים (האפשרות לבחור בתשלומים מובטחים, או לא, ובמספר התשלומים המובטחים, כפוף לחיתום - בוטלה). 

מס"ד 53

מספר סעיף תקנון - סעיף 108.
פירוט השינוי -
הוספת הסעיף.
מהות השינוי -
קביעת לוחות זמנים לטיפול בבקשת משיכת כספים. 

מס"ד 54

מספר סעיף תקנון - סעיף 90 + 91(ה) לתקנון הקודם.
פירוט השינוי -
מחיקת אפשרות.
הות השינוי -
נמחקה האפשרות של עמית עצמאי לבקש לזקוף דמי גמולים שהופקדו בגינו לתקופה המאוחרת ממועד תשלומם. 

מס"ד 55

מספר סעיף תקנון - סעיף 115.
פירוט השינוי -
הוספת הסעיף.
מהות השינוי -
שכרו המבוטח של מי שהיה עמית עצמאי ביום 1.6.18 יחושב בהתאם לשיעור הקובע שלפיו חושבה ההכנסה המבוטחת החודשית שלו עובר לאותו היום. 

מס"ד 56

מספר סעיף תקנון - סעיף 116, 117, נספח י"א.
פירוט השינוי -
הוספת סעיף.
מהות השינוי -
דחית מועד התחילה של מספר סעיפים ליום 1.1.2019. 

מס"ד 57

מספר סעיף תקנון - סעיף 119.
פירוט השינוי -
הוספת סעיף.
מהות השינוי -
הוספת הבהרה בנוגע למידת התחולה של התקנון הנוכחי ביחס לעמיתים שהינם נכים ביום 1.6.2018 ושאיריהם. 

מס"ד 58

מספר סעיף תקנון - נספח א.
פירוט השינוי -
הוספת הנספח.
מהות השינוי -
הוספת נספח המרכז את כל לוחות הזמנים שבתקנון למקום אחד, והוספת הבהרה שבכל מקרה של סתירה יגברו הוראות התקנון. 

מס"ד 59

מספר סעיף תקנון - נספחים ג'-ט'.
פירוט השינוי -
עדכון הנספחים.
מהות השינוי -
עדכון הנספחים בשל שינוי בהוראות ההסדר התחיקתי – הגדלת עלות הכיסוי הביטוחי לנכות והפחתת עלות הכיסוי הביטוחי לשאירים. 

מס"ד 60

מספר סעיף תקנון - נספח י'.
פירוט השינוי -
עדכון הנספח.
מהות השינוי -
עדכון מערכת הכללים לבירור ויישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור.