דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

משיכת כספי תגמולים

משיכת כספי התגמולים

משיכת כספי תגמולים לשכירים מתוכניות "הון" (תקנה 34)

תהיה הפרדה בין כספי תגמולים שהופקדו עד סוף שנת 2004, לבין כספי התגמולים שיופקדו מיום 2.1.05. לגבי הכספים שהופקדו עד 31.12.2004 נמשכים הכללים "הישנים".

 • סיום עבודה – ואי עבודה של חצי שנה רצופה כשכיר. (גם אם הפך לעצמאי זכאי למשוך).
 • מעבר למעביד חדש – שאינו מפריש עבורו במשך 13 חודשים לתגמולים, או לקיצבה.
 • אם הגיע לגיל 60 – ללא תנאי נוסף וללא צורך בוותק מינימלי, בתנאי שצמצם עבודתו ב - 50% לפחות.
 • אם ההפקדה הראשונה היתה מגיל 60 - נדרש וותק של 5 שנים.
 • אם משך כספים בגיל 60 – הפקדות חדשות (לאחר תאריך המשיכה)יינתנו למשיכה רק בתום 5 שנות וותק.

לגבי כספים המופקדים מ–2.1.2005

בגיל 60 - ללא תנאי נוסף. נדרש וותק של 5 שנים לפחות. (לא נדרשת הסכמת המעביד). שאר הכללים המתייחסים לגיל 60 עפ"י האמור בסעיף 11.1.

לפני גיל 60 - רק במקרה של אחד מ – 4 מצבי "מסכנות":

1. במקרה מוות למוטבים.

2. אם נקבעה לו או לקרובו (לאחר שהיה לעמית) נכות צמיתה בשיעור 75% לפחות.

3. אם אין לו ולבן זוגו הכנסות העולות על סכום ההכנסה המזערית לחודש. הערה: הכנסה מזערית לחודש = סכום שכר מינימום לחודש עפ"י חוק. אם לזוג יש לפחות ילד אחד פחות מגיל 18, כפל סכום ההכנסה המזערית לחודש.

4. במקרה וההוצאות הרפואיות (לא כולל טיפול שיניים) בשנת המס של העמית, או קרובו, גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו, ושל בן זוגו ושל בן הזוג של הקרוב האמור.


הערה חשובה – החל מינואר 2008, אין יותר צבירת כספי תגמולים "הוניים". 

משיכת כספי תגמולים לשכירים מתוכנית קיצבה (תקנה 34)  

לגבי כספים שהופקדו עד 31.12.1999 , ניתן למשכם עפ"י הכללים שפורטו בתוכניות "הוניות".

לגבי כספים שהופקדו מ – 1.1.2000 , אך ורק כקיצבה.

במקרים החריגים שפורטו (מצבי מסכנות) ניתן למשוך את הכספים שהופקדו מ–2.1.2005 בסכום חד פעמי. במידה והקיצבה בגיל 60 נמוכה מ-5% משכר המינימום (כ–250 ₪) ניתן להוון את הקיצבה לפי כללי המיסוי החלים על היוון קיצבה. לשכירים המבחן של מינימום 5% יחול על כל תוכנית בניפרד (לדוגמא אם יש 3 תוכניות שבכל אחת מהן הקיצבה בגיל 60 פחות מ-5% משכר המינימום, ניתן יהיה להוון את כל 3 התוכניות).

משיכת כספים מקופות גמל לעצמאים (תקנה 38) 

בתוכניות "הוניות":

 • משיכת כספים לאחר וותק של 15 שנים.
 • משיכת כספים בגיל 60 לאחר וותק של 5 שנים.
 • משיכת כספים ללא הוותק הנדרש במקרים החריגים ("מצבי מסכנות").


* לעמית משרת בצבא הקבע, לעמית שוטר, לעמית סוהר לאחר 3 חודשים מיום הפרישה, ובתנאי שהיה עמית 5 שנים לפחות.

זאת לגבי כספים שהופקדו עד סוף שנת המס 2005. לגבי כספים שהופקדו החל מינואר 2006, המשיכה רק בגיל 60 לפחות עם וותק 5 שנים לפחות. 

הערה חשובה - החל מינואר 2008, אין יותר צבירת כספי תגמולים "הוניים".

בתוכניות קיצבה לעצמאיים (תקנה 38)

כאן יש הבחנה בין פוליסות קיצבה לעצמאים שתחילתן עד אפריל 1997 ( לפני 1.5.97), לבין פוליסות שתחילתן מיום 1.5.97. בפוליסות שתחילתן לפני 1.5.97 את הצבירה מהפקדות שבוצעו עד 31.12,1999, ניתן למשוך לפי הכללים של תוכניות "הוניות". את הצבירה מההפקדות מיום 1.1.2000 ואילך ניתן למשוך אך ורק כקיצבה.
בפוליסות שתחילתן 1.5.1997 ואילך, ניתן למשוך את הזכויות כקיצבה בלבד.
המקרים בהם למרות האמור בסעיפים הקודמים תתאפשר משיכה חד – פעמית: המקרים החריגים: (מצבי ה"מסכנות" שפורטו בפרקים הקודמים).

במקרה מוות תשולם קיצבה לשאירים.
בגיל 60 – במידה והצבירה בכל תוכניות הקיצבה של העמית העצמאי פחותה מ – 5% משכר המינימום.
ולעמית אין הכנסות לא כשכיר ולא כעצמאי.(לפי כללי היוון קצבה).

הערות לגבי משיכת כספים מכל סוגי התוכניות לשכירים ולעצמאיים בסכום חד – פעמי.

 • במקרה משיכת כספים חד – פעמים עפ"י התקנות אין חבות במס. 
 • במקרה של משיכה שלא כדין, תשלום המס יהיה על כספי תגמולים ששולם עליהם מס בעת ההפקדה (כגון תשלום תגמולים מעבר לתקרה), בשיעור 35%. על כספי תגמולים שלא שולם עליהם מס בעת ההפקדה, שיעור המס יהיה מינימום 35%, או מס שולי לפי הגבוה מבינהם.
 • במקרה של משיכה שלא כדין, על העמית להמציא אישור מפקיד שומה על גובה המס, אחרת על הקופה לנכות מס מקסימלי.
 • למושכים כספים מקופות גמל החל מ - 2009 בוטל מס רווחי הון.

הבהרות ועידכונים:

על פי התקנות הוגדרו שני סוגי קופות גמל לקיצבה:

קופות גמל משלמות לקיצבה – קרנות פנסיה, תוכניות לביטוח לקיצבה, מהן ניתן למשוך כספי פיצויים, או לקבל קיצבה, או להוון קיצבה.

קופות גמל שאינן משלמות לקיצבה – קופות גמל הוניות לשעבר, שמהן עפ"י התקנות ניתן לקבל רק כספי פיצויים ואילו לצורך קבלת קיצבה, או היוון קיצבה, יש להעביר את הצבירה לקופה משלמת לקיצבה.

בנובמבר 2010 בתיקון 5 ובהוראת השעה עליה חתם שר האוצר לגבי קופות גמל "הוניות לשעבר", נוספו מספר מקרים חריגים לצורך משיכת סכומים חד-פעמיים.

עפ"י הוראת השעה ב – 3 מקרים:

1. מי שב–31.12.2007 – מלאו לו 60 לפחות יוכל למשוך משיכה הונית גם את הכספים שיפקיד בקופה לאחר 1.1.2008.

2. מי שהיה מוטב של עמית שנפטר, והעביר את הכספים לחשבונו לאחר 1.1.2008.

3. מי שהשאיר כספי פיצויים פטורים ממס בקופה החל מ–1.1.2008.עפ"י התקנות בכל 3 המקרים היו אמורים לראות בכספים כהפקדות לקופת גמל לא משלמת לקיצבה.
עפ"י הוראת השעה מי שיבקש למשוך את הכספים עד יום 31.12.2011 – יוכל לקבלם פטורים ממס, ישולם רק מס רווחי הון.
החל מינואר 2012 בכל המקרים הנ"ל הכספים ישארו כקיצבה!!

הוראות בתיקון 5 לגבי קופות גמל לא משלמות לקיצבה

ניתן יהיה למשוך מהן כספים כהיוון קיצבה למי שמקיים את כל התנאים הבאים. 

1. הגיע לגיל פרישה.

2. בכל התכניות לקיצבה (משלמות ולא משלמות) פחות מ 93,748 ₪ ואינו מקבל קיצבה.

3. אם כבר מקבל קיצבה, שהקיצבה עולה על קיצבת מינימום.

בנוסף – עודכן סעיף 23 (ב)(1).

במסגרת העידכון נקבעו כללים בהם ניתן למשוך מתוכניות קיצבה סכומים חד-פעמיים שלא כקיצבה, או היוון קיצבה.

1. מצב בריאותי, או כלכלי של העמית, או בן זוגו.

2. מצב בריאותי של ילדו.

3. מצב בריאותי, או רפואי של הורהו.מדובר במצבי נכות קשים עפ"י אישור נכות ע"י המוסד לביטוח לאומי. כגון % נכות, קבלת קיצבה סיעוד + הבטחת הכנסה, או מקבל תגמול כננזקק לפי נרדפי הנאצים, או ניצול שואה.